Nowa strategia ochrony lasów w UE. Będzie więcej dopłat dla właścicieli i zarządców lasów

fot. K. Drozd

Komisja Europejska 16 lipca przyjęła Nową Strategię Leśną UE do 2030 r., flagową inicjatywę Europejskiego Zielonego Ładu, która opiera się na Strategii Bioróżnorodności UE do 2030 r. Strategia stanowi wkład w pakiet środków proponowanych w celu osiągnięcia redukcji emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. i neutralności klimatycznej w 2050 r. w UE.

Pomaga również UE wywiązać się z jej zobowiązania do zwiększenia usuwania dwutlenku węgla przez naturalne pochłaniacze zgodnie z prawem klimatycznym.

– Odnosząc się łącznie do aspektów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, strategia leśna ma na celu zapewnienie wielofunkcyjności lasów UE i podkreśla kluczową rolę odgrywaną przez leśników – podkreśla KE.

Lasy są niezbędnym sojusznikiem w walce ze zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej. Funkcjonują jako pochłaniacze dwutlenku węgla i pomagają nam zmniejszyć skutki zmian klimatycznych, na przykład ochładzając miasta, chroniąc nas przed poważnymi powodziami i zmniejszając wpływ suszy. Niestety lasy Europy cierpią z powodu wielu różnych presji, w tym zmian klimatycznych.

Strategia leśna określa wizję i konkretne działania na rzecz zwiększenia ilości i jakości lasów w UE oraz wzmocnienia ich ochrony, odtwarzania i odporności. Proponowane działania zwiększą sekwestrację dwutlenku węgla dzięki wzmocnionym pochłaniaczom i zasobom, przyczyniając się w ten sposób do łagodzenia zmiany klimatu. Strategia zobowiązuje do ścisłej ochrony lasów pierwotnych i starych, przywracania zdegradowanych lasów i zapewnienia ich zrównoważonego zarządzania – w sposób, który zachowuje kluczowe usługi ekosystemowe zapewniane przez lasy i od których zależy społeczeństwo.

Strategia promuje praktyki gospodarki leśnej najbardziej przyjazne dla klimatu i bioróżnorodności, podkreśla potrzebę utrzymania wykorzystania biomasy drzewnej w granicach zrównoważonego rozwoju i zachęca do zasobooszczędnego wykorzystania drewna zgodnie z zasadą kaskady.

Strategia przewiduje również rozwój systemów płatności dla właścicieli i zarządców lasów za świadczenie alternatywnych usług ekosystemowych, m.in. poprzez zachowanie części ich lasów w stanie nienaruszonym. Między innymi nowa Wspólna Polityka Rolna (WPR) będzie okazją do bardziej ukierunkowanego wsparcia dla leśników i zrównoważonego rozwoju lasów. Nowa struktura zarządzania lasami stworzy bardziej inkluzywną przestrzeń dla państw członkowskich, właścicieli i zarządców lasów, przemysłu, środowiska akademickiego i społeczeństwa obywatelskiego do dyskusji o przyszłości lasów w UE i pomoże zachować te cenne zasoby dla przyszłych pokoleń.

W strategii leśnej ogłoszono  też wniosek prawny mający na celu usprawnienie monitorowania lasów, sprawozdawczości i gromadzenia danych w UE.

Według unijnych ekspertów zharmonizowane gromadzenie danych UE w połączeniu z planowaniem strategicznym na poziomie państw członkowskich zapewni kompleksowy obraz stanu, ewolucji i przewidywanego przyszłego rozwoju lasów w UE. Ma to kluczowe znaczenie dla zapewnienia, że ​​lasy mogą pełnić swoje różnorodne funkcje w zakresie klimatu, bioróżnorodności i gospodarki.

Strategii towarzyszy plan działania dotyczący zasadzenia trzech miliardów dodatkowych drzew w całej Europie do 2030 r., z pełnym poszanowaniem zasad ekologicznych – właściwe drzewo we właściwym miejscu i we właściwym celu.

– Lasy są płucami naszej ziemi: mają kluczowe znaczenie dla naszego klimatu, bioróżnorodności, jakości gleby i powietrza. Lasy są również płucami naszego społeczeństwa i gospodarki: zapewniają środki do życia na obszarach wiejskich, dostarczają podstawowych produktów naszym obywatelom i mają głęboką wartość społeczną dzięki swojej naturze. Nowa strategia leśna uznaje tę wielofunkcyjność i pokazuje, jak ambicje środowiskowe mogą iść w parze z dobrobytem gospodarczym. Dzięki tej strategii i przy wsparciu nowej wspólnej polityki rolnej nasze lasy i nasi leśnicy tchną życie w zrównoważoną, dostatnią i neutralną dla klimatu Europę – mówi Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności