Niższe kredyty na zakup użytków rolnych

Rada Ministrów przyjęła w dniu wczorajszym (21 sierpnia) nowelizację rozporządzenia w sprawie realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W nowych przepisach przewidziano ujednolicenie wysokości oprocentowania dla kredytów inwestycyjnych.

Odsetki w wysokości 0,4 oprocentowania będzie płacił kredytobiorca, natomiast pozostałą część oprocentowania będzie płaciła ARiMR. Obniżono także wskaźnik ustalania wysokości oprocentowania preferencyjnych kredytów bankowych z 1,6 stopy redyskontowej weksli przyjmowanych do redyskonta przez NBP – do 1,5 tej stopy.
Ograniczono także kwotę kredytu bankowego na zakup użytków rolnych do 1,5 mln zł dla jednego podmiotu (przy czym kwota kredytu na zakup użytków rolnych nie będzie mogła przekroczyć 80 proc. wartości nakładów inwestycyjnych na jedno gospodarstwo rolne lub 90 proc. wartości tych nakładów przeznaczonych na utworzenie lub powiększenie gospodarstwa rodzinnego). Obecnie kredyt bankowy objęty dopłatami do oprocentowania ze środków ARiMR dla jednego gospodarstwa na zakup użytków – może być udzielony do 4 mln zł. Jak argumentuje MRiRW, wprowadzone zmiany mają zwiększyć efektywność wykorzystania środków przeznaczonych na dopłaty do oprocentowania kredytów rolniczych.
Ponadto, dotychczasowa opłata na rzecz banku – w wysokości do 2 proc. kwoty udzielonego kredytu — zostanie zastąpiona prowizją przygotowawczą do 1 proc. Takie rozwiązanie stworzy kredytobiorcom możliwość negocjowania z bankami pozostałych warunków finansowych z tytułu udzielenia kredytu.
Rozporządzenie wejdzie w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.