NIK: Zagrożone bezpieczeństwo energetyczne kraju

Bezpieczeństwo dostaw energii jest zagrożone, bo pogarsza się stan techniczny infrastruktury energetycznej, jak podaje NIK. Budowaniu nowych sieci oraz remontom istniejących przeszkadzają biurokratyczne procedury. Istnieje ryzyko, że spółki elektroenergetyczne będą niezdolne do zapewnienia ciągłości i niezawodności dostaw prądu. Takie wnioski podaje raport NIK, która sprawdzała proces restrukturyzacji elektroenergetyki w latach 2005-2008.

W latach 2005-2008 dokonano konsolidacji spółek elektroenergetycznych w czterech grupach kapitałowych (PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Energetyka Południe SA (od 15.11.2007 Tauron Polska), ENEA SA i ENERGA SA). Osiągnęły one mocne pozycje na rynku zwiększając swoje możliwości rozwoju. Zlikwidowano wszystkie kontrakty długoterminowe na dostawę prądu, co pozwoliło na wprowadzenie mechanizmów rynkowych na rynku energii elektrycznej. Utworzono jednoosobową spółkę Skarbu Państwa pełniącą funkcję operatora systemu przesyłowego PSE Operator SA. Operator jest właścicielem sieci najwyższych napięć i zapewnia przesyłanie prądu od producenta do dystrybutorów (np. w miastach) i gwarantuje równy dostęp do rynku zarówno dostawcom, jak i odbiorcom energii elektrycznej.Rozdzielono również dystrybucję prądu od produkcji i sprzedaży. Lecz choć formalnie operatorzy zajmujący się dystrybucją zyskali niezależność, w praktyce nadal realizowano usługi wspólnie – dla nich i dla spółek zajmujących się sprzedażą energii.

Plan prywatyzacji utworzonych grup energetycznych zrealizowano tylko w odniesieniu do ENEA SA. Jednak i tu wystąpiły nieprawidłowości mające niekorzystny wpływ na wysokość przychodów z prywatyzacji. Spośród 17 spółek nieobjętych konsolidacją sprywatyzowano jedynie 4.

Czynnikiem ograniczającym ekonomiczne efekty restrukturyzacji wewnętrznej spółek oraz całego sektora elektroenergetycznego były gwarancje zatrudnienia i wieloletnie świadczenia socjalne na rzecz pracowników, wynikające z umów zawartych między organizacjami związkowymi, a zarządami spółek. Świadczenia te podnoszą koszt działalności przedsiębiorstw energetycznych, co ma pośrednio negatywny wpływ na cenę energii.
Nie powstały rozwiązania systemowe wspierające budowę nowych mocy wytwórczych energii, nie wykonano nawet wstępnych zadań związanych z programem energetyki jądrowej. Brak było stosownych przepisów ułatwiających przedsiębiorstwom energetycznym inwestycje w infrastrukturę. Wszystko to wpływa niekorzystnie na bezpieczeństwo dostaw energii. NIK ocenia, że bezpieczeństwo dostaw prądu odbiorcom końcowym jest istotnie ograniczone także z uwagi na obecny stan sieci dystrybucyjnych.
Szczegóły na www.nik.gov.pl