Nieuczciwe praktyki i nadużycia w łańcuchu żywnościowym

Komisja Europejska wydała komunikat na temat nieuczciwych praktyk handlowych (NPH) w łańcuchu żywnościowym. W komunikacie tym nie znalazły się jednak żadne narzędzia, które pozwolą państwom członkowskim na zapewnienie odpowiedniego egzekwowania zasad.

Na dzień dzisiejszy jednolity rynek jest podzielony ze względu na brak koordynacji działań i występowanie nieuczciwych praktyk handlowych, takich jak „księgowość dochodzeniowa” w UK. W Portugalii otwarto wiele przewodów sądowych w związku z NPH. 
Komisja zasugerowała w Komunikacie, że w celu rozwiązania problemu nieuczciwych praktyk handlowych wystarczy oprzeć się na systemie dobrowolnym. Nie tworzy on jednak warunków, w których rolnicy i ich spółdzielnie mogłyby składać anonimowe zażalenia i które ograniczyłyby obawy przed odwetem ze strony ich klientów. Brak niezależnego organu, który mógłby egzekwować wdrażanie zasad i nakładać sankcje w przypadku niestosowania się do kodeksów dobrej praktyki, jest jedną z największych słabości systemu dobrowolnego. Komisja dała temu wyraz w komunikacie, mówiąc: „inicjatywa samoregulacji jest ograniczona, jeśli chodzi o stworzenie systemu rozwiązywania sporów”.
AT na podstawie informacji Copa-Cogeca