Niespójny program pomocy dla rolników – będą zmiany?

Program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w związku z suszą zakłada, że wsparcie będzie pomniejszone o połowę, jeżeli rolnicy nie ubezpieczyli w 2015 roku wszystkich swoich upraw. Tymczasem nie ma obowiązku ubezpieczenia koniczyny lucerny, czy ziół.

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych po przeanalizowaniu zasad "Programu pomocy dla rolników i producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem w 2015 r. suszy" pod koniec września wystąpił do ministra rolnictwa o wprowadzenie korekty do tego dokumentu.

Zasady programu zakładają, że wysokość pomocy finansowej będzie pomniejszona o 50% w przypadku, gdy co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej nie było w 2015 r. ubezpieczanych od wystąpienia co najmniej jednego z następujących ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny.

Zapis ten jest sprzeczny z ustawą o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, która mówi, że rolnik powinien ubezpieczyć co najmniej 50% powierzchni następujących upraw: zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych. Jednym słowem, nie obejmuje on swoim zakresem wszystkich upraw rolnych poza łąkami i pastwiskami. Brakuje tu, m.in. koniczyny, lucerny, czy ziół.

Skoro zatem przepisy prawa nie nakładają na rolników obowiązku ubezpieczenia takich upraw jak koniczyna, lucerna czy zioła, to rolnicy nie mogą być karani w razie wystąpienia suszy, pozbawieniem ich 50% pomocy dla całego gospodarstwa. Prowadzi to bowiem do sytuacji, w której tacy rolnicy, nie dość że ponieśli bardzo wysokie szkody spowodowane suszą, to jeszcze otrzymają niższą pomoc, pomimo, że żadnych przepisów nie naruszyli.
Zarząd KRIR wnioskuje o niezwłoczne ujednolicenie powyższych przepisów przez dostosowanie zasad "Programu pomocy" do przepisów ww. ustawy.

Renata Struzik, źródło: KRIR