Nieprawidłowości w kontroli producentów cukru

Nie wszyscy producenci cukru zapłacili plantatorom za dostarczone buraki kwotowe? W wyniku kontroli, na podstawie zrealizowanych przelewów wykazano nieprawidłowości.

Na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, resort rolnictwa zbadał sytuację na rynku cukru i przeprowadził kontrolę w zakresie kontraktowania upraw buraków cukrowych. Czy koncerny cukrowe działały w tej kwestii zgodnie z prawem?
Powyższą kwestię reguluje unijne rozporządzenie. Według niego, warunki zakupów buraków cukrowych, obejmujące przedsiewne umowy dostawy, regulowane są przez pisemne porozumienia branżowe między plantatorami buraków cukrowych, lub organizacjami, których są członkami i które działają w ich imieniu, a przedsiębiorstwami cukrowniczymi. Jeśli powyższych porozumień nie ma, należy stosować się do naszego krajowego rozporządzenia w sprawie warunków zakupu dostawy buraków cukrowych przeznaczonych do produkcji cukru w ramach kwoty produkcyjnej cukru.

Aktualnie, każde państwo członkowskie UE powinno kontrolować każdego zatwierdzonego producenta cukru. Kontrola ma obejmować, m.in. prawidłowości danych dotyczących ilości otrzymanego surowca, zawartości cukru w burakach, ilości otrzymanego produktu końcowego oraz produktów ubocznych oraz strat w procesie przetwarzania. Z kolei producenci cukru są sprawdzani również pod względem przestrzegania obowiązku zapłaty ceny minimalnej za buraki cukrowe plantatorom.
W związku z powyższymi przepisami, ministerstwo rolnictwa przeprowadziło kontrole w roku gospodarczym 2013/2014. Ich wyniki nie są w pełni zadowalające. Owszem, producenci cukru prawidłowo oznaczają zawartość cukru w burakach oraz przestrzegają obowiązku zapłaty ceny minimalnej plantatorom za buraki kwotowe. Natomiast na podstawie zrealizowanych poleceń przelewu okazało się, że nie wszyscy producenci cukru faktycznie zapłacili plantatorom – w tym przypadku stwierdzono nieprawidłowości.

Zgodnie z informacjami uzyskanymi z Agencji Rynku Rolnego wyniki z przeprowadzonych kontroli dotyczące roku gospodarczego 2013/2014 potwierdziły prawidłowość oznaczania przez producentów cukru zawartości cukru w burakach oraz zapłatę ceny minimalnej plantatorom za buraki kwotowe. Kontrolujący na podstawie wybranych losowo umów kontraktacji oraz całej dokumentacji dotyczącej rozliczenia za dostarczone buraki stwierdzili, że ceny za buraki kwotowe wyliczone były prawidłowo. Ponadto w oparciu o zrealizowane polecenia przelewu skontrolowano dokonanie przez producentów cukru zapłaty na rzecz plantatorów za dostarczone buraki kwotowe. W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowości.

Renata Struzik, źródło: KRIR