Nie tylko za kalafiory, pomidory i jabłka

Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa przewiduje wypłatę rekompensat dla wszystkich owoców i warzyw produkowanych przez polskich rolników, które zostaną wycofane z rynku.

6 marca 2009 r. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnej wysokości rekompensat z tytułu nieprzeznaczania do sprzedaży niektórych gatunków owoców i warzyw, dla których rekompensaty te nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej (Dz. U. nr 28 z 2009 r.).

Dotychczas grupy producentów owoców i warzyw mogły uzyskać rekompensaty za wycofane ze sprzedaży owoce i warzywa wymienione w załączniku X do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1580/2007 z 21 grudnia 2007 roku. Wyszczególniono w nim 16 gatunków owoców i warzyw, dla których określono maksymalną wysokość kwoty wsparcia (rekompensaty). Gatunki te to: kalafiory, pomidory, jabłka, winogrona, morele, nektaryny, brzoskwinie, gruszki, bakłażany, melony, arbuzy, pomarańcze, mandarynki, klementynki, satsuma, cytryny. W przypadku Polski znaczenie gospodarcze mają wyłącznie 3 z wyżej wymienionych gatunków (kalafiory, pomidory i jabłka). Nowe rozporządzenie ministra rolnictwa, które jest zgodne z prawem unijnym, przewiduje wypłatę rekompensat dla wszystkich owoców i warzyw produkowanych przez polskich rolników. Kwota wsparcia dla każdego z gatunków nie będzie mogła być większa niż jedna trzecia średniej ceny hurtowej z trzech lat poprzedzających rok dokonania nieprzeznaczenia owoców i warzyw do sprzedaży. Średnia z trzech lat pozwoli na zneutralizowanie wahań cenowych.

O zamiarze wycofania danej ilości owoców lub warzyw ze sprzedaży i przeznaczenia jej do bezpłatnej dystrybucji należy powiadomić prezesa ARR z dwudniowym wyprzedzeniem. Po kontroli prezes Agencji zadecyduje o sposobie rozdysponowania produktów nieprzeznaczonych do sprzedaży. W pierwszej kolejności mogą one być przekazane bezpłatnie organizacjom charytatywnym i fundacjom, zakładom karnym, obozom wypoczynkowym dla dzieci, szpitalom, domom starców i uczniom (poza stołówkami szkolnymi). W drugiej kolejności wycofane ze sprzedaży owoce i warzywa mogą być przeznaczane na pasze dla zwierząt (jako produkty świeże lub przetworzone przez zakłady paszowe).

O rekompensaty za wycofane ze sprzedaży owoce lub warzywa ubiegać się mogą członkowie uznanych (lub wstępnie uznanych) grup producentów owoców i warzyw, a także rolnicy niezrzeszeni, którzy mają zawartą umowę z grupą producentów. O zwrot zryczałtowanych kosztów sortowania, pakowania lub transportu ubiegać się mogą poza grupami producentów także inne instytucje (np. organizacje charytatywne), jeśli faktycznie poniosły te koszty.

E.G.
na podst. ARR