Nawozy również pod nadzorem PIORiN

Do prac w Sejmie RP został skierowany rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Projekt dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy dotyczące udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, które nakładają na Państwa Członkowskie UE obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE oraz do monitorowania jednostek notyfikowanych.

Aktualnie Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa sprawuje nadzór nad zdrowiem roślin oraz zapobiega zagrożeniom związanym z obrotem środkami ochrony roślin i stosowaniem tych środków. Zdaniem autorów ustawy, w celu zapewnienia pełnej ochrony zdrowia roślin i zapobieżenia ewentualnym zagrożeniom związanym z wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin, celowe jest powierzenie PIORiN również nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu tych nawozów i środków.

Zadania w tym zakresie realizowane przez Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz wojewódzkich inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa będą finansowane ze środków zaplanowanych dla GIORiN i WIORiN w ustawie budżetowej na rok 2020 oraz tych, które będą zaplanowane w ustawach budżetowych na lata następne.

Przejęcie przez PIORiN zadań związanych z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin nie pociąga za sobą konieczności przejścia pracowników zatrudnionych w Inspektoracie Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych do Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Pracownicy IJHARS w zakresie swoich obowiązków przeprowadzali kontrole różnych podmiotów i produktów, w tym również nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE” i środków wspomagających uprawę roślin. W IJHARS nie było pracowników, którzy w zakresie swoich obowiązków mieliby tylko nadzór nad obrotem nawozami i środkami wspomagającymi uprawę roślin.

Autor: Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności