Nauczmy się inwestować w odnawialne źródła energii

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu we współpracy z Instytutem Energetyki Odnawialnej w Warszawie zapraszają na IV edycję dwusemestralnych Studiów Podyplomowych Inwestycje w odnawialne źródła energii. Rekrutacja trwa do 30 września.

Słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności przygotowania studium wykonalności projektu inwestycyjnego polegającego na inwestycji w wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) lub uruchomienia produkcji urządzeń – przetworników odnawialnych zasobów energii w końcowe nośniki energii. Zakres studiów obejmuje praktyczne wykorzystaniem zaawansowanych metod analiz ekonomiczno-finansowych oraz z uwzględnieniem aspektów prawnych, technicznych i rynkowych, a także opanują umiejętność opracowywania wniosków o sfinansowanie inwestycji.
Znaczna cześć zajęć prowadzona jest w formie warsztatów i analiz konkretnych przypadków (case study), które są skoncentrowane na branżach i technologiach OZE zapowiadających najwyższy potencjał wzrostu w najbliższych latach (do 2020 roku). Program studiów pozwala na dokonanie analiz porównawczych różnych rynków, zapoznanie się z kosztami referencyjnymi oraz wyrobienie sobie przez słuchaczy poglądów nt. atrakcyjności inwestycyjnej różnych branż i technologii OZE wraz z pokazaniem ich konkurencyjności na tle tradycyjnych technologii energetycznych. Wykłady obejmą także analizy i prognozy danych wejściowych do modeli ekonomicznych takich jak ceny paliw i energii, ceny świadectw pochodzenia, intensywność pomocy publicznej do inwestycji itp. oraz badanie wpływu oczekiwanych zmian prawnych na konkurencyjność technologii energetyki odnawialnej. Omawiane będą na bieżąco i analizowane propozycje zmian prawnych, w szczególności w ramach prac nad nową ustawą o odnawialnych źródłach energii oraz postępy i ustalenia w programowaniu wysokości i zasad przyznawania funduszy UE na energetykę odnawialną na lata 2014 – 2020.
Studia adresowane są do prywatnych przedsiębiorców, kadry kierowniczej przedsiębiorstw energetycznych, przedstawicieli samorządów oraz osób pragnących rozpocząć działalność gospodarczą w sektorze energetyki odnawialnej.
Zajęcia dydaktyczne prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz specjaliści Instytutu Energetyki Odnawialnej w Warszawie.
Studia są prowadzone równolegle dla dwóch grup studyjnych w Warszawie i we Wrocławiu, potrwają dwa semestry – we Wrocławiu od października 2011 r. do czerwca 2012 r.

Więcej informacji na stronie www.oze.ue.wroc.pl
Kontakt:
Kierownik studiów
tel. 606-392-295
e-mail: magdalena.ligus@ue.wroc.pl
Sekretariat:
tel. 71-36-80-646
e-mail: zif_zfp@ue.wroc.pl