Najpierw zgłoszenie, potem produkcja wina

Przyszli producenci, którzy chcą wyrabiać wino z winogron muszą złożyć wniosek o wpis do ewidencji w Centrali ARR do 15 lipca, roku poprzedzającego rok gospodarczy.

Organizację rynku wina w Polsce określają przepisy ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji Rynku wina (Dz. U z 2011 r. Nr 120, poz.690 z późn. zm.), które weszły w życie 27 czerwca 2011 r.
Zgodnie z przepisami w/w ustawy wyrób wina z winogron pozyskanych z upraw winorośli położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeznaczonego do wprowadzenia do obrotu, wymaga uzyskania wpisu do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR. Wniosek o wpis do ewidencji winien być złożony do Centrali ARR w Warszawie najpóźniej do 15 lipca roku poprzedzającego rok wyrobu wina, którego ten wniosek dotyczy.

Ponadto obowiązujące przepisy dotyczące organizacji rynku wina zobowiązują:
– producentów i przedsiębiorców niebędących producentami wpisanych do ewidencji prowadzonej przez Prezesa ARR;
– przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarcza w zakresie wyrobu i rozlewu wina;
– przedsiębiorców posiadających zezwolenie na obrót hurtowy, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;
– osób dostarczających winogrona lub moszcz winogronowy przedsiębiorcy wykonującemu działalność gospodarczą, o której mowa w art. 17, wpisanemu do ewidencji
do składania do ARR okresowych deklaracji dotyczących m.in. zbiorów winogron oraz produkcji i zapasów wina.

W dniu 22 stycznia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z dnia 7.01.2014, poz. 23). Najważniejszymi zmianami zawartymi  w w/w ustawie na rynku wina są: przedłużenie terminu składania wniosków o wpis do ewidencji do dnia 15 lipca roku poprzedzającego rok gospodarczy, którego dotyczy wniosek.; uproszczenie wniosku o wpis do ewidencji; szczegółowe określenie terminów i zakresu danych wymaganych  w deklaracjach, które podmioty działające na rynku wina zobowiązane są składać do ARR w trakcie roku gospodarczego.

(Źródło: ARR)