Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2020

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewódzkimi Ośrodkami Doradztwa Rolniczego organizuje VIII edycje ogólnopolskiego konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne. Jego celem jest szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie najlepszych rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

W Konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą;
  • dokonał zgłoszenia uczestnictwa w konkursie za pośrednictwem Poczty Polskiej lub mailowo, na druku stanowiącym Załącznik nr 3 do regulaminu, do właściwego dla miejsca zamieszkania Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, o którym mowa w ustawie z dnia 22 października 2004 r., o Jednostkach Doradztwa Rolniczego (Dz. U. z 2016 poz. 356; 1176; 2017 poz. 60; 624);
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie.
  • nie był laureatem I nagrody wojewódzkiego etapu konkursu w latach 2017 – 2019.

Konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiących dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin.

Wojewódzkie Ośrodki Doradztwa Rolniczego dokonują wyboru i zgłoszenia gospodarstw z terenu właściwego dla nich województwa, samodzielnie lub we współpracy z innymi instytucjami/podmiotami. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 sierpnia 2020 roku.

Ze zgłoszonych gospodarstw ekologicznych Komisja Krajowa dokonuje wyboru laureatów. Komisję powołuje Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Komisja wybiera trzech laureatów. Laureatom przyznawane są miejsca od I do III. Ponadto, Komisja ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień.

Samuel Skrzysz

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności