Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2019

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wspólnie z Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Radomiu organizują XII edycje konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2019 roku. Jego celem jest przede wszystkim identyfikacja i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 lipca 2019 roku.

W konkursie może brać udział każdy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, który może zgłosić do konkursu każdego rolnika, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności oraz który wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 834/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylającym rozporządzenie (EWG) nr 2092/91 i posiada aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą.

Powołana przez CDR komisja konkursowa wybiera trzech laureatów w kategorii „ekologia-środowisko” i trzech w kategorii „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. Laureatom obu kategorii przyznawane są miejsca od I do III. Ponadto, Komisja ma możliwość przyznania miejsc równorzędnych oraz wyróżnień w każdej z kategorii. Wręczenie nagród laureatom planowane jest w październiku podczas Targów Natura Food w Łodzi.

Źródło: CDR