Nadal można składać wnioski w 10 województwach

Poniedziałek, 31 sierpnia 2009 r. był ostatnim dniem przyjmowania przez Kujawsko-pomorski Oddział Regionalny ARiMR wniosków o przyznanie pomocy z działania Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”. Złożone tam do piątku, 28 sierpnia, wnioski wyczerpały w ponad 120% limit środków przewidziany dla tego regionu do wykorzystania w 2009 r.”

Przyjmowanie wniosków o pomoc na Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” zakończyło łącznie sześć Oddziałów Regionalnych ARiMR: 19 maja – Wielkopolski OR, 22 maja – Pomorski OR, 28 maja – Zachodniopomorski OR, 12 czerwca – Warmińsko-mazurski OR, 16 czerwca – Lubuski OR, a 31 sierpnia Kujawsko-pomorski OR ARiMR. Z regionów, w których nadal można składać wnioski, wojewódzkie limity środków przewidzianych na 2009 rok zostały wykorzystane do 31 sierpnia w największym stopniu w woj. podlaskim – w ponad 90% oraz w woj. opolskich – w przeszło 70%.


Informacje o programie:

Różnicowanie działalności rolniczej to program, który pozwala na podejmowanie lub rozwijanie przez rolników i domowników działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich. Pomocy udziela się w zakresie usług, przetwórstwa, turystyki czy produkcji biomasy. Z programu mogą skorzystać osoby fizyczne, członkowie gospodarstwa domowego w gospodarstwie rolnym, które są ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnicy, którzy uzyskali w drodze decyzji dopłaty bezpośrednie. Maksymalna pomoc dla jednego gospodarstwa nie może przekroczyć 100 tys. zł.