Na tych samych zasadach

Lubuska Izba Rolnicza wnioskuje do prezes Rady Ministrów Beaty Szydło o podjęcie działań zmierzających do zmiany zasad wydzierżawiania gruntów rolnych będących w zarządzie lub użytkowaniu wieczystym Parków Narodowych.

Rozdysponowanie nieruchomości rolnych wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, będących we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych, odbywa się zgodnie z z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz zarządzeniami prezesa ANR, w pierwszej kolejności w drodze wydzierżawiania albo sprzedaży na powiększanie lub utworzenie gospodarstw rodzinnych, gdzie pierwszy przetarg jest przetargiem ograniczonym dla rolników indywidualnych lub osób posiadających kwalifikacje rolnicze.

Mając na uwadze rozwój gospodarstw rodzinnych wnioskujemy, aby nieruchomości rolne Parków Narodowych wydzierżawiane były na tych samych zasadach – informuje Stanisław Myśliwiec, prezes Lubuskiej Izby Rolniczej.

Źródło: LIR