Na nowych zasadach…

W Agencji Nieruchomości Rolnych zostały opracowane nowe, ujednolicone dla całego kraju zasady przeprowadzania przetargów ofertowych na sprzedaż nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. ANR proponuje, aby przetargi ofert pisemnych przeprowadzać uwzględniając następujące kryteria: powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika, odległość miejsca zamieszkania rolnika od wystawianej nieruchomości, proponowana cena nabycia nieruchomości, powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę, intensywność produkcji zwierzęcej, bezumowne użytkowanie gruntów zasobu i zaległości wobec ANR, ubezpieczenie w KRUS, uczestnictwo w programie ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom’’, uczestnictwo w programie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’ i uczestnictwo w programach rolno – środowiskowych.

Maksimum punktów możliwe do uzyskania w obrębie każdego z kryteriów wynosi 10 pkt. Natomiast łączna maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania to 100 pkt.

Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika

Kluczowymi pojęciami przy ocenie ofert w zakresie powierzchni są: powierzchnia nieruchomości wystawionej do przetargu (p) , wyrażona w hektarach użytków rolnych, powierzchnia preferowana (Pp) – przyjmuje się ja na poziomie przeciętnej powierzchni gospodarstwa rolnego w danym województwie wg danych AR i MR, z tym że w województwach, w których ta przeciętna jest niższa niż 10 ha, przyjmuje się Pp = 10 ha oraz powierzchnia największego gospodarstwa (Pmax), które teoretycznie mogłoby uczestniczyć w przetargu – Pmax _ 300 ha – P.

Maksymalna ocenę (10 punktów) otrzymuje gospodarstwo o powierzchni równej Pp i mniejszej.

Odległość miejsca zamieszkania rolnika od wystawianej nieruchomości

Analizowana jest odległość od miejsca zamieszkania rolnika przystępującego do przetargu do najbliżej wysuniętej granicy nieruchomości wystawionej do przetargu. Maksymalna ocenę otrzymują ci rolnicy, których siedlisko graniczy z nieruchomością wystawianą do przetargu.

Proponowana cena nabycia nieruchomości

Maksymalna ocenę otrzymuje oferent, który zaproponował najwyższą cenę.

Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę. Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferenci, u których powierzchnia jest równa 0.

Powierzchnia gruntów nabytych lub wydzierżawionych z Zasobu oraz gruntów, na które oferent jest kandydatem na nabywcę lub dzierżawcę

Maksymalną liczbę punktów otrzymują oferenci, u których powierzchnia jest 0. Oferenci, u których powierzchnia jest równa lub wyższa id powierzchni preferowanej (Pp), o której mowa w kryterium ,,Powierzchnia gospodarstwa rodzinnego rolnika’’, otrzymują zero punktów. Natomiast oferenci, u których powierzchnia jest większa od zera i mniejsza od powierzchni preferowanej otrzymują liczbę punktów proporcjonalną do powierzchni wynikającej z oferty.

Intensywność produkcji zwierzęcej

Ocena dokonywana jest na podstawie zwierząt w DJP (dużych Jednostkach Przeliczeniowych). Maksymalna liczbę punktów otrzymują gospodarstwa gdzie DJP jest równe 1,5 i więcej. Mniejsza obsada otrzymuje proporcjonalnie mniej punktów.

Bezumowne użytkowanie gruntów Zasobu i zaległości wobec ANR

Oferent, który jest lub był bezumownym użytkownikiem gruntów Zasobu, a także oferent, który posiada zaległości finansowe wobec ANR otrzymuje 0 punktów.

Uczestnictwo w programie ,,Ułatwianie startu młodym rolnikom’’

Oferenci, którzy uczestniczyli w programie w ostatniej perspektywie finansowej lub uczestniczą w obecnej otrzymują 10 punktów.

Uczestnictwo w programie ,,Modernizacja gospodarstw rolnych’’

Oferenci, którzy uczestniczyli w programie w ostatniej perspektywie finansowej lub uczestniczą w obecnej otrzymują 10 punktów.

Uczestnictwo w programach rolno – środowiskowych

Oferenci, którzy uczestniczyli w programie w ostatniej perspektywie finansowej lub uczestniczą w obecnej otrzymują 10 punktów.

Opracowane przez ANR zasady przeprowadzenia przetargów pisemnych trafiły teraz do organizacji rolniczych i teraz ich autorzy czekają na uwagi i opinie rolników.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności