fbpx
Strona głównaPrawo i finanseNa jaką pomoc w związku z epidemią Covid-19 mogą liczyć właściciele gospodarstw...

Na jaką pomoc w związku z epidemią Covid-19 mogą liczyć właściciele gospodarstw agroturystycznych?

W celu złagodzenia skutków pandemii Covid-19 w sektorze turystyki, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii od wielu miesięcy podejmuje działania zarówno legislacyjne, jak i pozalegislacyjne. W tym trudnym dla wszystkich okresie MRPiT stara się również pomóc osobom prowadzącym działalność agroturystyczną.

– Wszyscy rolnicy świadczący usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych zyskali w ramach tarczy antykryzysowej prawo do odroczenia zwrotu wpłat za usługi niewykonane z powodu epidemii Covid-19 oraz do zaproponowania klientowi vouchera w zamian za zwrot gotówki. Zgodnie z art. 15zp ust. 4 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.),’ „przepisy ust. 1—3 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – informuje Elżbieta Wyrwicz, zastępca dyrektora Departamentu Turystyki w MRPiT.

Każdy z rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych samodzielnie podjął decyzję o zasadach prowadzenia tej działalności.

Część rolników zdecydowała: że będzie prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą ze wszystkimi obciążeniami i konsekwencjami z tym związanymi. Są to płatnicy podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie w ZUS.

Mogą oni korzystać z instrumentów oferowanych przez tarcze antykryzysowe pod warunkiem spełniania odpowiednich kryteriów.

W dniu 9 grudnia 2020 r. Sejm uchwalił tzw. Tarczę Branżową – ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Przewiduje ona m.in. wsparcie dla przedsiębiorców prowadzących pozaszkolne formy edukacji, w której mieszczą się również usługi świadczone przez zagrody edukacyjne na wsi. Wśród kluczowych środków zawartych w ustawie dla tej działalności można wymienić  zwolnienie ze składek ZUS na każdego pracownika za listopad z możliwością złożenia wniosku do 31.01 2021 r. dodatkowe, jednorazowe świadczenie postojowe,   dofinansowanie do wynagrodzeń z FGŠP w wysokości 2000 zł na każdego zatrudnionego na umowę o pracę albo na oskładkowana umowę zlecenia; tzw. mała dotacja w wysokości do 5000 zł.

Przepisy przyjętej 9 grudnia 2020 r. przez Sejm tzw. tarczy branżowej upoważniły Rade Ministrów do wydłużenia mocą rozporządzenia okresu pomocy, Jeżeli będzie tego wymagała sytuacja. Celem przyjętego 19 stycznia przez rząd rozporządzenia jest wsparcie przedsiębiorców, którzy są obecnie dotknięci ograniczeniami związanymi z pandemią Covid-19. Bedzie to kolejny pakiet osłonowy dla firm działających w najbardziej poszkodowanych branżach. który pomoże  zapobiec utracie płynności finansowej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Wsparciem zostały także objęte turystyczne obiekty noclegowe i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (kod PKD 55.20.Z). Nowe rozwiązania weszły w życie od 1 lutego 2021 r.

Instrumenty wsparcia to:

–   Zwolnienie z opłacana składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych za grudzień 2020 r i styczeń 2021 r. albo za sam styczeń 2021 r – jeżeli przedsiębiorca był zgłoszony, jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r. i przychód z działalności uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy o co najmniej 40 proc. W stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym

– Wypłata ponownego świadczenia postojowego – w sytuacji, gdy spadek przychodu z działalności, uzyskanego w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był co najmniej 0 40% niższy w stosunku do okresu porównawczego. Postojowe będzie przysługiwać jednokrotnie albo dwukrotnie. Jednorazowa dotacja na pokrycie bieżących kosztów działalności dla mikro i małych przedsiębiorców, gdy przychód z działalności uzyskany w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy w następstwie COVID-19 co najmniej 0 40 proc. wobec przychodu w odpowiednim okresie porównawczym.

– Dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – warunkiem otrzymania dopłaty będzie spadek przychodu uzyskanego w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku co najmniej 0 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w odpowiednim okresie porównawczym. Dofinansowanie będzie przysługiwało przez 3 miesiące, od momentu złożenia wniosku; wnioski będzie rożna składać do 31 marca 2021 r.

Część rolników świadczących usługi hotelarskie w gospodarstwach agroturystycznych podjęła decyzję o ograniczeniu działalności do wymiaru 5 pokoi, gdyż chciała korzystać z ulg podatkowych i korzystniejszego finansowo ubezpieczenia w KRUS

Ulgi podatkowe wynikają z zapisów:

  1. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1509)
  2. b) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.)

Rolnik świadczący usługi w zakresie agroturystyki tj. wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów jest zwolniony z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej zgodnie z zapisami w art. 6 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (Dz. U. 2018, poz. 646). Jednak wynajmowanie przez rolników pokoi na cele turystyczne powoduje osiąganie dochodów i jak każda osoba fizyczna rolnik jest zobowiązany do płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany jest na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1509). Podatek ten z zasady dotyczy każdej osoby fizycznej osiągającej dochody, chyba że odrębny przepis zwalnia z tego podatku.

Zwolnienie z podatku dochodowego obejmuje działalność agroturystyczna w zakresie wynajmu pokoi gościnnych oraz wyżywienia osób korzystających z tych pokoi które spełniają równocześnie poniższe warunki:  liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu , wynajmowane pokoje muszą znajdować się w budynku mieszkalnym, budynki mieszkalne, w których wynajmowane są pokoje muszą być położone na terenach wiejskich,   budynki mieszkalne należą do gospodarstwa rolnego, pokoje wynajmowane są osobom przebywającym na wypoczynku.

Te spośród budynków, gruntów oraz budowli, które są związane z działalnością gospodarczą, także jeśli działalność ta polega na świadczeniu usług hotelarskich, podlegają opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Stawki opodatkowania są w tej sytuacji najwyższe, o czym stanowią przepisy ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 849 ze zm.). Uregulowanie to jednak nie znajduje zastosowania w odniesieniu do drobnej działalności agroturystycznej. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, nie stanowi działalności gospodarczej wynajem pokoi gościnnych turystom, w budynkach mieszkalnych znajdujących się na obszarach wiejskich, przez osoby ze stałym miejscem pobytu w gminie położonej na tym terenie, jeżeli liczba pokoi przeznaczonych do wynajęcia nie przekracza pięciu. Konsekwencję owej regulacji stanowi fakt, iż budynek mieszkalny, w którym podatnik prowadzi działalność agroturystyczną podlega opodatkowaniu stawką podatkową zastrzeżoną dla innych budynków mieszkalnych, nie zaś dla działalności gospodarczej.

Ta grupa rolników otrzymała wsparcie takie jak m.in.: zasiłek dla ubezpieczonego rolnika i domownika z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną. nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z Covid-19, zasiłek opiekuńczy dla ubezpieczonych w KRUS oraz nienaliczanie odsetek od odroczonych lub rozłożonych na raty środków Wspólnej Polityki Rolnej

– Szczegółowe Informacje o rozwiązaniach przewidzianych w Tarczy Antykryzysowej przygotowanych tylko dla rolników odnaleźć można na specjalnie uruchomionej stronie internetowej dotyczące tego pakietu. W zakładce Rolnicy pod https.//wwwoov.pi/webitarczaaniykrvzysowa/dodatkowe-wsparcie-rolnicy – podsumowuje Elżbieta Wyrwicz.

ZOSTAW KOMENTARZ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Proszę podać swoje imię tutaj
Proszę wpisać swój komentarz!

Polityka Prywatności

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.