Z myślą o wyeliminowaniu nieuczciwych praktyk handlowych

2 grudnia podczas 31 posiedzenia Senatu RP wyższa izba naszego Parlamentu przyjęła przygotowany przez rząd projekt ustawy  przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi.

Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieuczciwych praktyk handlowych z łańcucha dostaw surowców rolnych i żywności – od producentów produktów rolno-spożywczych do nabywców. Chodzi o przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom, takim jak wymuszanie przez supermarkety na dostawcach żywności obniżania cen za sprzedawane produkty i nakładanie na nich dodatkowych opłat, co pogarsza sytuację finansową producentów żywności.

Każdy przedsiębiorca, który podejrzewa, że wobec niego nieuczciwie stosowana jest przewaga kontraktowa, będzie mógł to zgłosić do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK będzie wszczynał postępowanie z urzędu, co ochroni zgłaszającego przed identyfikacją. Wszczęcie postępowania może być poprzedzone postępowaniem wyjaśniającym, które nie powinno trwać dłużej niż cztery miesiące, a w sprawach szczególnie skomplikowanych maksymalnie pięć miesięcy. Prezes UOKiK będzie mógł nałożyć na podmiot wykorzystujący przewagę kontraktową karę do 3 proc. obrotu firmy osiągniętego w roku obrotowym poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli choćby nieumyślnie dopuścił się on naruszenia zakazu nieuczciwego wykorzystania przewagi kontraktowej.

Przepisy ustawy stosuje się, jeżeli łączna wartość obrotów (w roku wszczęcia postępowania) między nabywcami a dostawcami produktów przekracza 50 tys. zł rocznie oraz obrót dostawcy lub nabywcy (w roku poprzedzającym postępowanie), który stosował przewagę kontraktową, przekroczył 100 mln zł. Kontrolerzy mogą żądać udostępnienia dokumentów i mogą wejść do budynków i lokali. Za uchylanie się od udzielenia informacji lub za utrudnienie w jej pozyskaniu UOKiK może nałożyć karę do równowartości 50 tys. euro.

Źródło: Senat RP