Z myślą o starszych mieszkańcach wsi

Z myślą o zmniejszeniu wykluczenia społecznego na obszarach wiejskich, w szczególności osób starszych z obszarów wiejskich, w resorcie rolnictwa prowadzone są  prace zmierzające do zainicjowania nowych instrumentów polityki społecznej i zdrowotnej, na bazie dobrych praktyk krajowych i zagranicznych, mające na celu podtrzymanie aktywności osób starszych i zapewnienie ich udziału w życiu społecznym, a także poszukiwanie  najefektywniejszych rozwiązań w zakresie opieki nad osobami starszymi.

W tym roku MRiRW realizować będzie  też projekt strategiczny w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, promujący ideę społecznej funkcji gospodarstw rolnych, łączącą rolnictwo wielofunkcyjne i usługi o charakterze społecznym (lub zdrowotnym) na poziomie lokalnym, umożliwiające dywersyfikację dochodów rolników połączoną z szerszą ofertą usług socjalnych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Źródło: MRiRW