Musimy zachować cenne zasoby i w pełni wykorzystać ich wartość

Komisja Europejska przyjęła nowy pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym ułatwiający europejskim przedsiębiorstwom i konsumentom przejście na silniejszą gospodarkę o bardziej zamkniętym obiegu, w której zasoby wykorzystuje się w bardziej zrównoważony sposób.

Proponowane działania wspomogą „zamknięcie obiegu” cyklu życia produktów dzięki zwiększeniu recyclingu i ponownego użycia oraz przyniosą korzyści zarówno środowisku, jak i gospodarce. Działania te jak podkreśla Komisja Europejska pozwolą uzyskać maksymalną wartość i zapewnią wykorzystanie wszystkich surowców, produktów i odpadów, przyczyniając się przy tym do oszczędności energii i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Propozycje, o których mowa, obejmują cały cykl życia: od produkcji i konsumpcji do gospodarki odpadami i rynku surowców wtórnych.

Na transformację tę zostanie przekazane wsparcie finansowe pochodzące z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, 650 mln euro z programu „Horyzont 2020” (programu finansowego UE na rzecz badań naukowych i innowacji) oraz 5,5 mld euro z funduszy strukturalnych na gospodarowanie odpadami; inwestycje w gospodarkę o obiegu zamkniętym zostaną także poczynione na poziomie krajowym.

Nasza planeta ani nasza gospodarka nie przetrwają, jeśli będziemy nadal stosować podejście »wykorzystać i wyrzucić«. Musimy zachować cenne zasoby i w pełni wykorzystać ich wartość ekonomiczną. Gospodarka o obiegu zamkniętym ma na celu redukcję odpadów i ochronę środowiska, ale również głęboką transformację funkcjonowania całego naszego rynku. Dzięki zrewidowaniu obecnego sposobu produkcji, pracy i dokonywania zakupów, możemy stworzyć nowe możliwości, w tym możliwości zatrudnienia. Przyjęty dziś pakiet wyznacza kompleksowe ramy, które faktycznie umożliwiają wprowadzenie zmian, oraz określa wiarygodny i ambitny plan gospodarowania odpadami w Europie wraz z działaniami wspierającymi, obejmującymi cały cykl życia produktów. Takie połączenie inteligentnych regulacji i inicjatyw na szczeblu UE ułatwi przedsiębiorstwom i konsumentom, a także władzom krajowym i lokalnym, uczestnictwo w tej transformacji – informuje Frans Timmermans, pierwszy wiceprzewodniczący KE odpowiedzialny za zrównoważony rozwój.

Gospodarka o obiegu zamkniętym jak zaznacza Komisja Europejska daje szanse na stworzenie wielu miejsc pracy w Europie, a także pozwala zachować cenne i wciąż kurczące się zasoby, ograniczać środowiskowe skutki użytkowania zasobów oraz nadać odpadom nową wartość. Określono również środki sektorowe wraz z normami środowiskowymi dla surowców wtórnych.

Do działań podstawowych, które zostały już przyjęte albo zostaną zrealizowane w trakcie obecnej kadencji Komisji, należy :

  •     finansowanie przekraczające 650 mln euro w ramach programu „Horyzont 2020” i 5,5 mld euro w ramach funduszy strukturalnych;
  •     działania na rzecz ograniczenia odpadów spożywczych, w tym wspólna metodyka pomiarów, poprawa oznaczania dat ważności i narzędzia do osiągnięcia celu zrównoważonego rozwoju, tj. zmniejszenia ilości odpadów spożywczych o połowę do roku 2030;
  •     opracowanie norm środowiskowych dla surowców wtórnych w celu zwiększenia zaufania podmiotów gospodarczych na jednolitym rynku;
  •     środki w ramach planu działań w zakresie ekoprojektu na lata 2015–2017, którego celem jest zwiększanie efektywności energetycznej, a także trwałości oraz możliwości naprawy i recyclingu produktów;
  •     zmienione rozporządzenie w sprawie nawozów służące łatwiejszemu uznawaniu nawozów organicznych i wytwarzanych z odpadów na jednolitym rynku oraz wspieraniu roli biologicznych składników pokarmowych;
  •     strategia dotycząca tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym odnosząca się do kwestii recyclingu, biodegradowalności i obecności substancji niebezpiecznych w tworzywach sztucznych oraz celów zrównoważonego rozwoju ukierunkowanych na znaczne zmniejszenie odpadów morskich;
  •    seria działań na rzecz wtórnego wykorzystywania wody, w tym wniosek ustawodawczy w sprawie minimalnych wymogów dotyczących wtórnego wykorzystywania wody ściekowej.

Obi oba