Mszyca burakowa w natarciu

Plantacjom buraka zagraża mszyca burakowa. Rozwojowi szkodnika sprzyja sucha i ciepła wiosna. Decyzję o sposobie i terminie zwalczania mszycy burakowej na plantacjach buraka cukrowego i pastewnego należy podjąć po przeprowadzeniu obserwacji.

Zabiegi zwalczające wykonuje się po przekroczeniu progu ekonomicznej szkodliwości lub przed wystąpieniem kolonii mszyc.

Progi ekonomicznej szkodliwości dla mszycy burakowej wynoszą:15% roślin zasiedlonych przez mszyce i 150 mszyc na 10 roślinach. Zabiegi powtarza się, jeśli warunki pogodowe sprzyjają rozmnażaniu mszyc – informuje Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Z dniem 1 stycznia 2014 roku wszedł w życie obowiązek stosowania zasad integrowanej ochrony roślin przez wszystkich profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin..

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, do ochrony upraw jak zaznacza PIORIN  można stosować środki ochrony roślin dopuszczone do obrotu i stosowania na podstawie wydanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwoleń lub pozwoleń na handel równoległy.

Środki ochrony roślin należy stosować w taki sposób, aby nie stwarzać zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska, w tym przeciwdziałać zniesieniu środków ochrony roślin na obszary i obiekty nie będące celem zabiegu z zastosowaniem tych środków oraz planować stosowanie środków ochrony roślin z uwzględnieniem okresu, w którym ludzie będą przebywać na obszarze objętym zabiegiem.

Do zabiegu z zastosowaniem środków ochrony roślin używa się sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, który użyty zgodnie z przeznaczeniem nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz dla środowiska i jest sprawny technicznie i skalibrowany, tak aby zapewnić prawidłowe stosowanie środków ochrony roślin.

Zabieg z zastosowaniem środków ochrony roślin przeznaczonych dla użytkowników profesjonalnych może być wykonywany przez osoby przeszkolone, zgodnie z art. 41 ustawy o środkach ochrony roślin. Profesjonalni użytkownicy środków ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosowanych przez nich środków ochrony roślin i przechowywania jej przez co najmniej 3 lata – przypomina PIORIN.

Źródło: PIORIN