MRiRW: rezygnacja ze wspierania upraw malin jest konieczna

Przyjęty przez Sejm w dniu 21 października 2016 r. projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego przewiduje odejście od wspierania upraw malin w ramach wsparcia związanego z produkcją.

Dotychczas w ramach jednego instrumentu (płatności do owoców miękkich) realizowane było wsparcie do upraw malin i do upraw truskawek. Z analiz Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej wynika jednak, że niska dochodowość i niepewność warunków rynkowych cechuje obecnie wyłącznie sektor truskawek, natomiast w sektorze malin nastąpiła wyraźna poprawa opłacalności. Ponadto dane GUS wskazują, że powierzchnia i produkcja malin od 2012 r. ustabilizowała się na bardzo wysokim poziomie, co zapewniło Polsce pozycję światowego lidera w eksporcie malin mrożonych. Z szacunków IERiGŻ wynika, że płatność związana z produkcją stanowi zaledwie 2% wartości produkcji malin.

– Mając na względzie te nowe uwarunkowania rynkowe, rezygnacja ze wspierania upraw malin jest konieczna dla zapewnienia zgodności stosowanych instrumentów wsparcia związanego z produkcją z przepisami unijnymi. Zgodnie bowiem z art. 52 ust. 3 rozporządzenia nr 1307/2013, wsparcie związane z produkcją można przyznawać jedynie tym sektorom produkcji rolnej, które znajdują się w trudnej sytuacji, a stosownie do art. 52 ust. 5 ww. rozporządzenia, wsparcie związane z produkcją można przyznawać jedynie w zakresie, który jest niezbędny, aby zapewnić zachętę do utrzymania aktualnych poziomów produkcji w danych sektorach (a nie powodowanie ich wzrostu) – informuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Należy przy tym podkreślić, że Komisja Europejska prowadzi kontrolę rozliczeń środków wsparcia związanego z produkcją i w ramach tej procedury zgłosiła zastrzeżenia do niektórych instrumentów wsparcia stosowanych w Polsce, w tym do płatności w sektorze owoców miękkich. Ograniczenie zakresu wsparcia w tym sektorze jest zatem nie tylko reakcją na nowe uwarunkowania rynkowe, lecz również stanowi odpowiedź na uwagi Komisji Europejskiej, zmniejszając ryzyko konieczności zwrotu przyznanej pomocy.

– Niezależnie od tego należy podkreślić, że rolnicy nadal będą otrzymywali do upraw malin wszystkie inne formy pomocy realizowanej w ramach systemu wsparcia bezpośredniego (w szczególności jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność redystrybucyjną), o ile będą spełnione warunki przyznania danej płatności – dodaje resort rolnictwa.

Źródło: MRiRW