fbpx
Strona głównaPozostałeMożna składać wnioski o renty strukturalne

Można składać wnioski o renty strukturalne

Od poniedziałku – 30 czerwca br. biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski rolników o przyznanie renty strukturalnej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. Będzie to już drugi nabór wniosków na to działanie z nowego PROW. N

Wniosek o rentę strukturalną wraz z załącznikami należy złożyć na formularzu udostępnionym przez ARiMR, w biurze powiatowym Agencji, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Zgodnie z przepisami znowelizowanego Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania Renty strukturalne” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, w 2008 r. termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej z tytułu rent strukturalnych upłynie z końcem dnia roboczego następującego po dniu, w którym ARiMR poda do publicznej wiadomości na stronie internetowej Agencji informację, że złożonych zostało 7200 wniosków.

Uszczegółowione zostały w tym Rozporządzeniu przepisy określające okresy podlegania ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników. Obecnie ARiMR może przyznać rentę strukturalną rolnikowi, który m. in. podlegał ubezpieczaniu emerytalno-rentowemu co najmniej 5 lat, w okresie ostatnich 10 lat.

W przepisach znowelizowanego Rozporządzenia, rozszerzona została definicja stażu pracy wymaganego od osób przejmujących gospodarstwo, które mają wykształcenie inne niż rolnicze. Dotychczas za staż pracy uznawano tylko okres, w którym osoba przejmująca gospodarstwo podlegała ubezpieczeniu społecznemu rolników. W przepisach, które obowiązują od 24 czerwca br. za staż pracy w rolnictwie, wymagany od osób przejmujących gospodarstwo rolne, uznawany będzie również okres:
a) prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym o łącznej powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha, będących własnością, przedmiotem użytkowania wieczystego lub przedmiotem dzierżawy lub
b) zatrudnienina w gospodarstwie rolnym na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę, związany z prowadzeniem działalności rolniczej lub
c) stażu pracy, obejmujący wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej. Definicje stażu pracy określa art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 i Nr 70, poz. 416)

Zmieniona definicja stażu pracy pozwala przekazywać gospodarstwo nie tylko osobie ubezpieczonej w KRUS, ale również pracownikom zatrudnionym w gospodarstwach rolnych.

Rentę strukturalną może otrzymać rolnik, który:
1. ukończył 55 lat, lecz nie osiągnął wieku emerytalnego i nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty,
2. prowadził nieprzerwanie działalność rolniczą w gospodarstwie rolnym przez co najmniej 10 lat bezpośrednio poprzedzających złożenie wniosku o rentę strukturalną i w okresie ostatnich 10 lat podlegał przez co najmniej 5 lat ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu rolników,
3. przekaże gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych co najmniej:
– 1 ha, w przypadku gospodarstw położonych w województwach: małopolskim, podkarpackim, śląskim i świętokrzyskim albo
– 3 ha, w przypadku gospodarstw położonych w pozostałych województwach,
4. został wpisany do ewidencji producentów (prowadzonej przez ARiMR), stanowiącej część krajowego systemu ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
5. w dniu złożenia wniosku o rentę strukturalną:
– podlegał ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu,
– nie zalegał z zapłatą należności z tytułu ubezpieczenia społecznego rolników,
6. zaprzestanie prowadzenia działalności rolniczej.

Warunki jakie musi spełniać przejmujący gospodarstwo
Jeśli przejmujący gospodarstwo jest osobą fizyczną, musi:
1. mieć mniej niż 40 lat w przypadku następcy albo mniej niż 50 lat w przypadku przejmującego gospodarstwo na powiększenie,
2. posiadać kwalifikacje zawodowe przydatne do prowadzenia działalności rolniczej,
3. nie mieć ustalonego prawa do emerytury lub renty,
4. zobowiązać się do prowadzenia osobiście działalności rolniczej na przejętych użytkach rolnych przez co najmniej 5 lat oraz do złożenia wniosku o wpis do ewidencji producentów.

Gospodarstwo można przekazać:
1. Następcy – poprzez przeniesienie własności (sprzedaż, darowiznę) w całości na rzecz jednej osoby, która wcześniej nie prowadziła działalności rolniczej. Powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład przekazywanego gospodarstwa rolnego nie może być mniejsza niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w danym województwie lub w kraju. Takiego warunku nie ma, jeśli gospodarstwo przekazuje się zstępnemu (synowi, córce, wnukowi, wnuczce itd.) W przypadku zstępnych wystarczy by przejęte gospodarstwo miało, w zależności od województwa, 3 ha lub 1 ha użytków rolnych.
2. Na powiększenie jednego lub kilku gospodarstw rolnych – poprzez przeniesienie własności na rzecz jednego lub kilku rolników. Powiększone gospodarstwo musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w województwie lub w kraju.

Wnioskujący o rentę strukturalną i jego małżonek mogą pozostawić sobie łącznie do 0,5 ha użytków rolnych wraz z siedliskiem, o ile będą na nich prowadzić działalność rolniczą służącą wyłącznie zaspokajaniu własnych potrzeb oraz potrzeb osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wysokość renty strukturalnej
Podstawowa wysokość renty strukturalnej odpowiada kwocie 150 % najniższej emerytury.
Wysokość renty strukturalnej zostaje zwiększona o 100% kwoty najniższej emerytury, jeżeli wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim i oboje małżonkowie spełniają wszystkie warunki dla przyznania renty strukturalnej.
Wysokość renty strukturalnej może być zwiększona jeszcze o 15 % kwoty najniższej emerytury, jeśli przekazano gospodarstwo rolne o łącznej powierzchni użytków rolnych większej niż 10 ha, osobie w wieku poniżej 40 lat.
Rentę wypłaca się za każdy miesiąc, nie dłużej niż do osiągnięcia przez beneficjenta 65. roku życia.

źródło: ARiMR

NAJNOWSZE WIADOMOŚCI

Wydawnictwo PLANTPRESS poleca

INNE ARTYKUŁY AUTORA
ARTYKUŁY POWIĄZANE (TAG)

NAJNOWSZE KOMENTARZE

Newsletter

Zapisz się do Rolniczego Newslettera WRP.pl, aby otrzymywać informacje o tym co aktualnie najważniejsze w krajowym i zagranicznym rolnictwie.