Mospilan 20 SP – teraz ponad 250 zastosowań w etykiecie!

Acetamipryd jest substancją powszechnie znaną i szeroko rozpowszechnioną w świecie. W Polsce jest stosowany od 1996 roku. Wszechstronna rejestracja tej neonikotynoidowej substancji aktywnej w rolnictwie, ogrodnictwie oraz leśnictwie, w różnych fazach wzrostu i rozwoju roślin, jest najlepszym dowodem na jej skuteczność. Acetamipryd należy do nowej generacji substancji aktywnych, stosowanych w małych dawkach, o działaniu selektywnym dla organizmów pożytecznych, w tym zapylających.

13 marca 2014 r. preparat Mospilan 20 SP, którego substancją aktywną jest właśnie acetamipryd, został pozytywnie zaopiniowany przez MRiRW, w efekcie czego uzyskał rozszerzenie rejestracji o zastosowanie w większości tradycyjnych, a także uprawianych na niewielką skalę gatunków roślin rolniczych, ogrodniczych i leśnych. Zakresem objął zwalczanie większości szkodników zagrażających tym uprawom. Łączna liczba zastosowań na określony w nowej etykiecie rodzaj rośliny uprawnej i szkodnika przekracza 250, co czyni Mospilan insektycydem o najszerszym zakresie etykiety spośród preparatów zarejestrowanych na polskim rynku.
Na uwagę zasługuje również fakt iż, mimo przynależności do grupy neonikotynoidów, acetamipryd nie został objęty zakazem stosowania wydanym przez Komisję Europejską w zeszłym roku. Zakaz ten dotyczył trzech innych substancji czynnych: chlotianidyny, tiametoksamu i imidachloprydu i został podjęty w oparciu o ocenę ryzyka dla pszczół przy stosowaniu na szeroką skalę pestycydów zawierających w swoim składzie wymienione substancje.
Substancje należące do grupy chemicznej neonikotynoidów mają wiele cech wspólnych ale też i sporo różnic. Niejednorodność związków w tej grupie, wynikająca z ich budowy chemicznej, przejawia się m. innymi różnym stopniem ich toksyczności dla organizmów niecelowych, w tym owadów pożytecznych i zapylających. Złą sławę tym zoocydom przysporzyła grupa nitroguanidynowych substancji aktywnych – wysoce toksyczna dla pszczół. Tymczasem substancje aktywne z grupy cyjanoamidynowej są nieszkodliwe dla pszczół, innych owadów zapylających i entomofauny pożytecznej. W grupie tej znajduje się m. in. acetamipryd, substancja aktywna zoocydu Mospilan 20 SP.
Budowa chemiczna acetamiprydu powoduje, że jest on łatwo i szybko metabolizowany przez pszczoły. Na uwagę zasługuje także fakt, że acetamipryd bardzo szybko zanika w środowisku nie pozostawiając metabolitów, co potwierdza i zwiększa jego bezpieczeństwo w stosunku do owadów zapylających.
Podsumowując, Mospilan 20 SP jest insektycydem o dobrze poznanej charakterystyce ekotoksykologicznej i selektywności działania zarówno w odniesieniu do owadów szkodliwych jak i pożytecznych. Jedną z najważniejszych zalet środka jest jego bardzo niska toksyczność ostra dla pszczoły miodnej. Rozpoznane są dobrze procesy biotransformacji, metabolizmu i zanikania acetamiprydu w organizmach żywych i w środowisku. Preparat należy do nielicznej grupy insektycydów najbezpieczniejszych obecnie dla środowiska i zdrowia człowieka.
Do wyżej wymienionych atutów preparatu należy teraz dodać teraz bardzo szeroki zakres rejestracji.
(mat)