Modernizacja gospodarstwa w ramach PROW 2014–2020 – trzeba uprościć wnioski

Krajowa Rada Izb Rolniczych postuluje do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uproszczenie wniosków składanych do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w działaniu „Modernizacja gospodarstw” w ramach PROW 2014-2020.

Zdaniem samorządu rolniczego konieczne jest wydanie interpretacji dla urzędników ARiMR, aby wnioski były rozpatrywane jednolicie, które w rzeczywisty sposób ułatwią rolnikom ubieganie się o środki finansowe w ramach działania „Modernizacja gospodarstw”.

Jak podkreśla KRIR w piśmie skierowanym do MRiRW, od momentu uruchomienia tego działania w 2016 roku nasilają się coraz bardziej negatywne opinie rolników i doradców rolnych, co do wymagań ARiMR co do wniosków, w sytuacji, gdy w tym samym czasie Pan Minister wielokrotnie zapewniał, że z każdym naborem są wprowadzane „uproszczenia”.

Krajowa Rada Izb Rolniczych wnioskuje, zatem o rzeczywiste, a nie tylko pozorne uproszczenia procedur dla tego działania, w szczególności poprzez wyeliminowanie takich działań, które znacznie utrudniają składanie wniosków, jak np.:

a) zmuszanie beneficjentów do zawierania umów na dostawę materiałów, które nie są produkowane w gospodarstwie, a są wykorzystywane w procesie produkcyjnym, np. umowa 5-letnia na dostawę słomy w gospodarstwie ogrodniczym, które w ramach działania chce zakupić maszynę do rozścielania słomy. Wymuszanie zawierania przez rolnika umów na okres 5 lat np. na zakup obornika i innych nawozów organicznych w sytuacji, gdy gospodarstwo sadownicze zamierza kupić rozrzutnik obornika. Takie działania nie powinny mieć miejsca w sytuacji swobody i dostępności rynkowej tego typu produktów (towarów);

b) zmuszanie przez ARiMR do uzasadniania zakupów tzw. produktów (towarów) oczywistych, np. zakup skrzynio-palet w gospodarstwie sadowniczym i żądanie wyjaśnień. Jest to tak absurdalne; że powstaje pytanie do czego do tej pory ogrodnik zbierał jabłka;

c) zmuszanie beneficjentów do wpisywania do wniosków (BP) kosztów niekwalifikowanych, które mogą być zrealizowane w późniejszym okresie z własnych środków, np. zakup podpór do drzewek, spinek itp. Wpisywanie tych kosztów może sprawić trudności w późniejszym czasie, w czasie kontroli ze strony ARiMR;

d) wymaganie przez ARiMR od rolnika planu rozmieszczenia budynków w gospodarstwie przy zakupach maszyn niezwiązanych z budynkami (w instrukcji do Wniosku o płatności nie jest to wymagane);

e) wymaganie przez ARiMR uzasadnienia, w jaki sposób dany sprzęt uzyskuje punkty za ochronę środowiska i klimatu, w sytuacji ,gdy zostało to już ustalone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Źródło: KRIR

Opracował: Samuel Skrzysz