Modernizacja gospodarstw rolnych

W dniu 27 sierpnia br. opublikowane zostało w rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U z 2014 r. poz. 1137 ).

Rozporządzenie określa:
1) dodatkowe kryteria wyboru operacji, preferujące projekty:

  • przyczyniające się do poprawy warunków ochrony środowiska naturalnego,
  • dotyczące zabiegów stosowanych w gospodarstwie na trwałych użytkach zielonych (TUZ), jednakże pod warunkiem, iż wielkość powierzchni TUZ nie zmieni się bądź też ulegnie zwiększeniu,
  • realizowane w gospodarstwie, w którym głównym kierunkiem produkcji jest trzoda chlewna,

2) minimalną liczbę punktów, której uzyskanie stanowi warunek przyznania pomocy.

W celu przyspieszenia tempa kontraktacji środków w ramach działania rozporządzenie wprowadza nowe terminy:

  • na usunięcie przez wnioskodawcę braków we wniosku o przyznanie pomocy (14 dni zamiast 21 dni),
  • na wniesienie przez wnioskodawcę prośby o przywrócenie terminu wykonania czynności w toku postępowania w sprawie przyznania pomocy (14 dni zamiast 45 dni),

oraz znosi możliwość występowania przez wnioskodawcę z prośbą do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o przedłużenie terminu wykonania określonej czynności w toku postępowania.

Ponadto rozporządzenie określa sposób postępowania z wnioskami złożonymi w naborach w latach 2011-2013, na sfinansowanie których zabrakło środków w limitach wojewódzkich. Przepisy nakładają na wnioskodawców, którzy złożyli ww. wnioski, obowiązek dokonania aktualizacji danych zawartych w złożonych wnioskach o przyznanie pomocy i określają:

  • termin, w którym należy dokonać aktualizacji – dzień rozpoczęcia i zakończenia terminu zostanie podany na stronie internetowej administrowanej przez Agencję,
  • formę – na formularzu udostępnionym przez Agencję,
  • zakres aktualizacji danych – w szczególności dane dotyczące wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz inne dane, które uległy zmianie w związku ze zmianą stanu faktycznego,
  • miejsce i sposób złożenia aktualizacji danych – osobiście albo przez upoważnioną osobę w oddziale regionalnym Agencji, w którym został złożony wniosek albo za pośrednictwem biura powiatowego Agencji w województwie, na terenie którego znajduje się oddział regionalny Agencji, w którym został złożony wniosek.

Brak aktualizacji wniosku w zakresie wielkości ekonomicznej gospodarstwa lub nieprzekazanie do Agencji formularza aktualizacyjnego w wyznaczonym terminie skutkować będzie odmową przyznania pomocy.
Po aktualizacji danych, wnioski o przyznanie pomocy zostaną uszeregowane w kolejności wynikającej z liczby punktów przyznanych z uwzględnieniem dotychczasowych i nowych kryteriów wyboru operacji.

W związku ze zbliżającym się terminem wyznaczonym na zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność ostateczną (30 czerwca 2015 r.) konieczne jest przekazywanie kompletnych i poprawnie wypełnionych formularzy aktualizacyjnych oraz jak najszybsze uzupełnianie ewentualnych braków we wnioskach, co umożliwi sprawna ocenę wniosku i zawarcie umowy przyznania pomocy.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Treść rozporządzenia:
http://dokumenty.rcl.gov.pl/DU/rok/2014/pozycja/1137

MRiRW /AT/

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany, podajesz go wyłącznie do wiadomości redakcji. Nie udostępnimy go osobom trzecim. Nie wysyłamy spamu.
Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem*.
Please enter your name here
Please enter your comment!

Polityka Prywatności