Młodzi rolnicy nie będą musieli zwracać premii

Niektórzy beneficjenci, którzy w latach 2004-2006 otrzymali 50 tys. zł z programu Ułatwianie startu młodym rolnikom”, a nie wywiązali się z podjętego zobowiązania, że w ciągu pięciu lat uzupełnią wykształcenie rolnicze nie będą musieli zwracać otrzymanej premii wraz z odsetkami – poinformował portal Wrp.pl Marek Kassa, rzecznik prasowy ARiMR. N”

Minister rolnictwa, Marek Sawicki w piśmie do prezesa Agencji przedstawił dodatkowe warunki, które pozwalają wydłużyć termin na zdobycia kwalifikacji zawodowych. Do tej pory było to możliwe tylko w przypadku wystąpienia tzw. siły wyższej np. ciężkiej długotrwałej choroby, która uniemożliwiała kontynuowanie nauki.

Młodzi rolnicy, aby otrzymać 50 tysięcy zł. pomocy na ułatwianie startu zawodowego, finansowanej ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego na lata 2004 – 2006, musieli między innymi posiadać odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Wymóg ten powinien być w zasadzie spełniony w dniu składania wniosku o przyznanie pomocy ale dopuszczono możliwość skorzystania z tej pomocy jeśli zwracający się o nią rolnik zobligował się do uzyskania właściwego wykształcenia w ciągu pięciu lat od chwili podjęcia samodzielnego prowadzenia gospodarstwa. Za taki moment, uznany mógł być dzień złożenia wniosku o płatności bezpośrednie, czy też data na akcie notarialnym o nabyciu gospodarstwa rolnego. Wielu młodych rolników miało jednak kłopot z określeniem daty rozpoczęcia prowadzenia gospodarstwa rolnego i w konsekwencji źle obliczyło pięcioletni okres na uzupełnienie wykształcenia. To z kolei sprawiło, że Agencja, zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi jak i unijnymi, zmuszona była występować o zwrot wypłaconej premii wraz z odsetkami, co spotykało się z krytyką.

Minister rolnictwa uznał jednak, że należy dopuścić możliwość wyrażania przez ARiMR zgody na wydłużenie ww. okresu w sytuacji , gdy spełnione byłyby łącznie następujące warunki:
– beneficjent w dniu podpisywania umowy musiał być w trakcie nauki lub rozpoczął naukę w najbliższym możliwym terminie po zawarciu umowy o dofinansowanie projektu albo w możliwie najbliższym terminie po zakończeniu zasadniczej służby wojskowej, jeżeli został wezwany do jej odbycia po dniu podpisania umowy, ale przed pierwszym potencjalnie możliwym terminem rozpoczęcia nauki,
– beneficjent kontynuował naukę bez przerw i opóźnień (czas pobierania nauki nie może być dłuższy niż okres kształcenia w danym typie szkoły i zawodzie)
– dzień, w którym upływa pięcioletni termin na uzupełnieni wykształcenia, przypada w trakcie ostatniego roku /semestru nauki.

Należy podkreślić, że każdy przypadek niewypełnienia kryterium wykształcenia w pięcioletnim terminie powinien być rozpatrywany przez ARiMR indywidualnie w celu ustalenia, czy młody rolnik dołożył wszelkich starań by wypełnić zobowiązania i podjął w tym zakresie wszelkie możliwe działania w szczególności dokonał wyboru odpowiedniej szkoły oraz najkrótszej możliwej drogi prowadzącej do uzupełnienia wykształcenia.Zgodnie z oczekiwaniami Ministra Marka Sawickiego, pracownicy ARiMR zajmujący się “rozliczaniem” premii przyznanych młodym rolnikom badają wszystkie przypadki, w których nie wywiązanie się z terminowego uzupełnienia wykształcenia doprowadziło lub może doprowadzić do konieczności windykacji udzielonego wsparcia, biorąc pod uwagę nowe wytyczne.

Wrp.pl