Młody Rolnik

Już ponad 41% rolników, którzy ubiegali się w zeszłym roku o przyznanie pomocy z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom”, finansowanego z PROW 2007-2013, otrzymało premie w wysokości 50 tys. zł. ARiMR przelała na konta bankowe 2686 młodych rolników, łącznie ponad 135 mln zł. Dla przeszło 3,9 tys. rolników, czyli ponad 60% tych, którzy złożyli wnioski w 2008 roku, Agencja wydała już decyzje o przyznaniu takich premii. N”

Oddziały Regionalne ARiMR przyjęły w 2008 r. około 6,5 tys. wniosków od młodych rolników. Największe zainteresowanie taką pomocą było w województwach kujawsko-pomorskim, podlaskim, wielkopolskim, mazowieckim i lubelskim. Złożone wnioski wykorzystały limity środków przewidziane na 2008 r. dla tych województw od około 64% w woj. lubelskim do ponad 77% w woj. kujawsko-pomorskim. W związku z tym, że w żadnym z województw w trakcie roku nie został wyczerpany przewidziany limit środków, wnioski na to działanie były przyjmowane w 2008 r. do końca grudnia.

Zasady przyznawania pomocy finansowej na Ułatwianie startu młodym rolnikom” obowiązujące w PROW 2007-2013 zostały znacznie zaostrzone w porównaniu z tymi, które musieli spełnić “młodzi rolnicy” ubiegający się o premie w latach 2004-2006. Przede wszystkim, zmienione zostało kryterium wielkości gospodarstwa rolnego. Pomoc z PROW 2007-2013, ułatwiającą start zawodowy młodym rolnikom, Agencja może przyznać osobie, która planuje przejąć gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż średnia w danym województwie, a jeżeli średnia powierzchnia gospodarstwa w województwie jest mniejsza niż średnia krajowa, wówczas obowiązuje średnia krajowa. Ważne jest również to, że premia może być przyznana “młodym rolnikom”, którzy zamierzają po raz pierwszy rozpocząć prowadzenie działalności rolniczej, wyjątek stanowią osoby prowadzące nie dłużej niż 12 miesięcy przed złożeniem wniosku o pomoc, gospodarstwo rolne otrzymane w drodze spadku lub darowizny.

Zmianie uległ także termin przeznaczony na uzupełnienie kwalifikacji zawodowych przez “młodych rolników”. Chodzi o to, że wsparcie finansowe mógł otrzymać rolnik, który w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie posiadał kwalifikacji zawodowych, ale zobowiązał się do uzupełnienia wykształcenia w ciągu 36 miesięcy od dnia wydania przez ARiMR decyzji o przyznaniu mu premii ułatwiającej start zawodowy. Beneficjenci, którzy otrzymali pomoc dla młodych rolników z programu wdrażanego w latach 2004-2006, byli zobowiązani do uzupełnienia kwalifikacji rolniczych w ciągu pięciu lat od dnia przejęcia gospodarstwa.

Całkowicie nowym warunkiem, jest zobowiązanie rolnika, który otrzyma premię w wysokości 50 tys. zł z PROW 2007-2013 do przeznaczenia co najmniej 70% tej kwoty na cele związane z rozwojem gospodarstwa, zgodnie z założeniami biznesplanu, jaki złożył wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Pokreślić należy, że gospodarstwo rolne może być poddane kontroli w celu sprawdzenia realizacji założeń biznesplanu w okresie 5 lat od dnia wydania decyzji o przyznaniu pomocy.Na działanie “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, przewidziano w 2008 r. 554 mln zł, a w całym okresie realizacji PROW 2007-2013 ponad 1,5 mld zł.

Opr. MS/Wrp.pl