Młody rolnik – wnioski do 24 czerwca

24 czerwca kończy się tegoroczny nabór wniosków o przyznanie premii młodym rolnikom. Na taką pomoc ARiMR ma 500 milionów zł. Młody rolnik może otrzymać jednorazową, bezzwrotną premię w wysokości 75 tys. złotych. Z takiej pomocy może skorzystać w tegorocznym naborze ponad 6,5 tys. osób.

Od początkunaboru do Agencji wpłynęło5313wniosków od młodych rolników. Zasady przyznawania pomocy młodym rolnikom, zapisane w nowym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczącym takiego wsparcia, są znacznie korzystniejsze niż te obowiązujące w ubiegłym roku.
Możliwe staje się bowiem uzyskanie pomocy przez WSZYSTKICH MŁODYCH ROLNIKÓW, którzy już prowadzą gospodarstwa rolnicze bez względu na sposób ich nabycia, o ile od rozpoczęcia działalności rolniczej do dnia złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie upłynie więcej niż 12 miesięcy, a do momentu wydania decyzji o przyznaniu pomocy – nie więcej niż 18 miesięcy.
Znowelizowane rozporządzenie o przyznaniu wsparcia z działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” zmienia również tryb przyznawania pomocy. Nowe zasady określają, że każdy wniosek będzie poddawany ocenie punktowej według następujących trzech kryteriów: powierzchni użytków tworzonego gospodarstwa – można otrzymać od 5 do 16 punktów, kwalifikacji zawodowych wnioskodawcy – od 1 do 5 pkt. oraz stopy bezrobocia w powiecie, w którym znajduje się gospodarstwo – od 0 do 5 pkt. O kolejności przyznawania pomocy będzie decydowała suma przyznanych punktów, a nie jak dotychczas kolejność złożenia kompletnego i poprawnego wniosku.
W nowelizacji rozporządzenia o podziale środków PROW na lata 2007 – 2013 zaproponowano, że wszyscy wnioskodawcy z 2010 r., którzy spełniali warunki do przyznania premii dla młodych rolników, a otrzymali decyzje odmowne ze względu na brak środków finansowych, będą mogli otrzymać wnioskowaną pomoc pod warunkiem, że nadal spełniają wymagania określone w przepisach.
Dotychczas pomoc z PROW 2007-2013 została przyznana ponad 16,2 tys. młodych rolników.
Szczegóły na http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/trwa-nabor-wnioskow-o-przyznanie-premii-mlodym-rolnikom-w-tym-roku-na-taka-pomoc-arimr-ma-500-m.html