Młody rolnik również z dzierżawą

Ministerstwo Rolnictwa zdecydowało, że dzierżawienie gruntów też upoważnia do ubiegania się o premię dla Młodych rolników”. Dzięki nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które obowiązuje od 22 października 2010 r. ,będzie można do powierzchni gospodarstwa wliczyć także grunty dzierżawione przez “młodego rolnika” od osób prywatnych oraz podmiotów innych niż Agencja Nieruchomości Rolnych czy jednostka samorządu terytorialnego.”

Warunkiem zaliczenia gruntów dzierżawionychdo wymaganej powierzchni gospodarstwa jest zawarcie umowy dzierżawy na co najmniej 10 lat. Umowa powinna być zawarta w formie aktu notarialnego albo mieć datę pewną, tj. datę poświadczoną przez organ państwowy, organ jednostki samorządu terytorialnego albo przez notariusza.
Możliwość zgromadzenia wymaganej powierzchni użytków rolnych poprzez wydzierżawienie gruntów od osoby prywatnej będą mieli nie tylko wnioskodawcy, którzyoczekują na wydanie decyzji przyznającej pomoc, ale też beneficjenci, którzy już uzyskali decyzję oprzyznaniu pomocy. W tym ostatnim przypadku muszą być spełnione następujące warunki:
1. osiągnięcie minimalnej powierzchni użytków rolnych w gospodarstwie w terminie 180 dni od dnia doręczenia decyzji, o ile termin ten nie upłynął, oraz
2. zobowiązanie się do zwiększenia powierzchni użytków rolnych wgospodarstwie conajmniej dośredniej powierzchnia gruntów rolnych wgospodarstwie rolnym wkraju, dodnia upływu 3 lat od dnia doręczenia tej decyzji.
W przypadku dzierżawy użytków rolnych z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od jednostek samorządu terytorialnego, od wszystkich wnioskodawców wymaga się, aby umowa dzierżawy została zawarta na czas nieoznaczony lub na okres conajmniej 5 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty premii dla młodych rolników.
Pozostałe warunki dotyczące wieku, okresu ubezpieczenia w KRUS, przygotowania zawodowego nie uległy zmianie.