Mleczne wsparcie – wnioski do końca kwietnia!

Tylko do 30 kwietnia można składać wnioski o udzielenie wsparcia producentom mleka ze środków przyznanych Polsce przez Komisję Europejską, podaje Agencja Rynku Rolnego. Wnioski przyjmują OT ARR, właściwe ze względu na miejsce zamieszkania producenta mleka.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Oddziałach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujących. Wnioski można też wysyłać pocztą. W przypadku wniosków wysłanych pocztą, za datę złożenia przyjmuje się datę nadania w placówce pocztowej.
Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa.
O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:
•w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 20 000 kg i nie wyższą niż 200 000 kg oraz
•w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę nie niższą niż 20 000 kg.
W przypadku producentów posiadających limity produkcyjne przeznaczone zarówno na dostawy, jak i sprzedaż bezpośrednią, warunek uważa się za spełniony, gdy suma tych ilości na dzień 31 marca 2009 roku wynosi nie mniej niż 20 000 kg i nie więcej niż 200 000 kg oraz na dzień złożenia wniosku suma posiadanych limitów jest nie niższa niż 20 000 kg.
Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 roku.
Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone zostaną producentom do 30 czerwca 2010 roku.