Mleczne wsparcie – wnioski do końca kwietnia

Wnioski o udzielenie wsparcia dla producentów mleka z unijnej puli 20 mln euro można składać tylko do 30 kwietnia 2010 roku w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego. Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Oddziałach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujących.

Do wniosku o udzielenie wsparcia należy załączyć kopię umowy z bankiem lub zaświadczenie z banku o prowadzeniu rachunku bankowego, na który ma być wypłacona pomoc finansowa, przypomina ARR.

Do dnia 23 kwietnia 2010 r. do ARR wpłynęło ponad 30 000 wniosków.

O pomoc finansową mogą ubiegać się producenci mleka, którzy:
•w dniu 31 marca 2009 roku posiadali kwotę mleczną nie niższą niż 20 000 kg i nie wyższą niż 200 000 kg oraz
•w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiadali kwotę nie niższą niż 20 000 kg.
W przypadku producentów posiadających limity produkcyjne przeznaczone zarówno na dostawy, jak i sprzedaż bezpośrednią, warunek uważa się za spełniony, gdy suma tych ilości na dzień 31 marca 2009 roku wynosi nie mniej niż 20 000 kg i nie więcej niż 200 000 kg oraz na dzień złożenia wniosku suma posiadanych limitów jest nie niższa niż 20 000 kg.

Wsparcie finansowe udzielane będzie do każdego kilograma mleka lub przetworów mlecznych, wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2008/2009, nie więcej jednak niż do wysokości kwot indywidualnych przysługujących producentom w dniu 31 marca 2009 roku.
Środki finansowe z tytułu wsparcia wypłacone zostaną producentom do 30 czerwca 2010 roku.
Szczegóły na stronie internetowej ARR (www.arr.gov.pl), w Oddziałach Terenowych ARR oraz podmiotach skupujących.