Minister Środowiska ws. Prawa łowieckiego

Minister Środowiska udzielił odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie uregulowań zawartych w ustawie Prawo łowieckie. Resort zgodził się co do potrzeby nowelizacji ustawy, ale wybór ostatecznego jej kierunku wymagać będzie głębokiej analizy sposobu prowadzenia gospodarki łowieckiej, także pod względem ekonomicznym, aby nie spowodować negatywnych skutków dla budżetu państwa.

W ostatnim czasie Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymał kilkadziesiąt skarg od obywateli (wiele z nich zostało podpisanych przez kilka lub kilkanaście osób), z których wynika szeroki zakres problemów wiążących się z ustawą z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie. W skargach zasygnalizowane zostały różne zagadnienia związane z ochroną praw i wolności obywatelskich, poczynając od kwestionowanej obowiązkowej przynależności do Polskiego Związku Łowieckiego (dalej jako: PZŁ) i obowiązkowych składek członkowskich, a kończąc na zarzutach dyskryminacji ze względu na obywatelstwo. Po dokładnej analizie sygnalizowanych problemów należy stwierdzić, że – mając na uwadze otrzymane skargi, konieczność wykonania przez ustawodawcę wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie o sygn. akt K 21/11, zapadłego na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich, a także pytanie prawne skierowane w dniu 9 kwietnia 2013 r. przez Naczelny Sądu Administracyjny do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. II OSK 2282/12 (postępowanie prowadzone przez TK pod sygn. P 19/13) – konieczne jest dokonanie przez Pana Ministra kompleksowej analizy Prawa łowieckiego, uchwalonego jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji RP z 1997 r., pod kątem zapewnienia przestrzegania konstytucyjnych standardów praw człowieka i obywatela.
Analizy wymaga także zgodność przepisów Prawa łowieckiego ze standardami ochrony praw jednostki zawartymi w Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności w świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu.
 
Pismo Rzecznika Praw Obywatelskich i odpowiedź Ministra Sprawiedliwości publikujemy w załączeniu.
(red)