Minister rolnictwa domaga się umorzenia kar

Krzysztof Jurgiel wnioskuje u unijnego komisarza o umorzenie polskim producentom mleka kar za przekroczenie limitu kwot mlecznych.

W poniedziałek, 14.grudnia minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel spotkał się z unijnym komisarzem Philem Hoganem. Dzień później szef resortu skierował wniosek o podjęcie niezbędnych działań legislacyjnych w sprawie umorzenia kar producentom mleka.
 
Według Krzystofa Jurgiela, wystarczy zmienić rozporządzenie Komisji (WE) nr 595/2004, dodając w art. 15 w ust. 1 po akapicie czwartym kolejnego akapitu, w którym należałoby dopisać: „Państwa członkowskie mogą zdecydować o zaniechaniu poboru niewpłaconych do właściwego organu rat należnych kwot.”
 
Jeżeli Komisja Europejska uzna takie rozwiązanie za niewłaściwe, Polska wnioskuje o wydanie rozporządzenia delegowanego Komisji, które stwarzałoby możliwość państwom członkowskim zaniechania poboru niewpłaconych do właściwego organu rat należnych kwot.             
 
W piśmie do Phila Hogana polski minister podkreśla, że utrzymująca się trudna sytuacja na rynku mleka powoduje wymierny spadek opłacalności produkcji i zachwianie płynności finansowej wielu gospodarstw mleczarskich. Ponadto, wprowadzone dotychczas mechanizmy wsparcia sektora mleczarskiego są niewystarczające i nie spowodowały dotychczas oczekiwanej, znaczącej poprawy sytuacji na rynku. 
 
Minister informuje, że cena skupu mleka w Polsce jest niższa od średniej ceny unijnej o ok. 10% i jest jedną z najniższych w UE. Na przestrzeni 2014 r. cena skupu mleka została obniżona o blisko 17%; w październiku br. wyniosła 116 zł/100 kg i jest o ponad 22% niższa niż na początku 2014 r. Trudną sytuację producentów mleka w tym roku pogłębiła jeszcze susza, która mocno dała się rolnikom we znaki.
 
Ponad 63 tysiące polskich rolników zapłaciło już I ratę w łącznej wysokości ponad 253 mln złotych. Wniosek ministra Jurgiela dotyczy możliwości umorzenia pozostałych dwóch rat przypadających na 30 września 2016 roku (ponad 193,5 mln zł) i 30 września 2017 roku (ponad 190 mln zł).
 
Renata Struzik, źródło: MRiRW