Miliard euro na złagodzenie skutków zmiennych cen żywności

Rosnące ceny żywności w 2007 r. i 2008 r. miały negatywny wpływ na wiele krajów rozwijających się. Parlament Europejski udzielił zgody na przyznanie miliarda euro dla krajów rozwijających się w ramach pomocy na złagodzenie skutków gwałtownych zmian cen żywności oraz na wykorzystanie szans poprawy opłacalności inwestycji i wydajność produkcji rolnej w tych krajach.

Środki finansowe będą wykorzystane przede wszystkim na poprawę dostępu do usług i produkcji rolnej, w tym nawozów i nasion. Szczególną uwagę przywiązuje się do infrastruktury lokalnej oraz działań zmierzających do podtrzymania lub poprawy zdolności do produkcji rolnej oraz służących zaspokojeniu podstawowych potrzeb żywnościowych najsłabszych grup społecznych.

 
Kraje objęte pomocą
Lista 35 krajów objętych pomocą, zostanie opracowana na podstawie zestawu kryteriów, takich jak poziom ubóstwa i rzeczywiste potrzeby ludności, zależność od przywozu żywności, podatność na zagrożenia społeczne i stabilność polityczna, stosunek produkcji żywności do konsumpcji własnej w gospodarstwie rolnym oraz zdolność kraju, będącego potencjalnym beneficjentem pomocy, do reagowania na wzrost cen żywności i podejmowania odpowiednich środków w tym zakresie.  
Podmioty kwalifikujące się do finansowania to kraje i regiony, organizacje międzynarodowe, w tym organizacje regionalne, agencje, służby lub misje ONZ.

 
Uzupełnienie istniejącej pomocy
Jak stwierdza Parlament, środki przyjęte w ramach tego instrumentu powinny pomagać krajom rozwijającym się w zwiększeniu produkcji rolnej, w szybkim reagowaniu na pilne potrzeby tych krajów oraz w podejmowaniu podstawowych działań niezbędnych do zapobieżenia kolejnym kryzysom żywnościowym. Ponadto, powinny przyczyniać się do łagodzenia skutków wahań cen żywności na świecie, z korzyścią dla osób najuboższych, rolników małorolnych, a także dla europejskich konsumentów i rolników.

 
Proponowane rozporządzenie będzie stanowiło podstawę prawną krótkoterminowej pomocy wspólnotowej dla krajów rozwijających się. Okres funkcjonowania instrumentu będzie ograniczony i będzie wykorzystywał część marginesu dostępnego w dziale 2 ram finansowych. Będzie uzupełniał istniejące instrumenty reagowania kryzysowego i współpracy na rzecz rozwoju.  

Gay MITCHELL (EPP-ED, IE)
opr. i foto:MS/Wrp.pl