Miesiąc na wnioski o płatności obszarowe

Jeszcze tylko miesiąc mają rolnicy na złożenie wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 rok, przypomina ARiMR. Do 14 kwietnia w biurach powiatowych ARiMR złożono w skali kraju blisko 225 tys. takich wniosków, czyli podobną liczbę, jak w analogicznym okresie ubiegłego roku. Ocenia się, że o płatności obszarowe ubiegać się będzie w tym roku ok. 1,4 mln rolników. Podstawowy termin składania wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r. upływa 17 maja. Dopuszczalne jest złożenie wniosku w terminie 25 dni kalendarzowych po tym terminie, czyli do 11 czerwca 2010 r., ale w takich przypadkach należna rolnikowi płatność będzie pomniejszana o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia.

Wnioski można składać osobiście lub przesłać pocztą do biura powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę rolnika. Najwięcej rolników złożyło wnioski o dopłaty obszarowe w województwach: mazowieckim – ponad 31,5 tys., lubelskim – blisko 27, tys. i małopolskim – ponad 25 tys.

Rolnicy występujący w 2010 r. o przyznanie płatności bezpośrednich, wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie ubiegać się o pomoc finansową z tytułu dopłat obszarowych, wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013. Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.

Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych ARiMR. Wniosek można wypełnić także w formie elektronicznej, który jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR. Tak wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać i wysłać do biura powiatowego ARiMR.
ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo zostały wprowadzone nowe rodzaje płatności (wsparcie specjalne) oraz nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:
•jednolita płatność obszarowa (JPO) – 141,06 euro/ha
•uzupełniająca płatność podstawowa – do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin – 82,46 euro/ha
•płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) – 336,05 euro/ha
•płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 110,18 euro/ha
•oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) – ok. 39,44 euro/tonę
•przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich – 400 euro/ha
•płatność cukrowa – ok. 12,59 euro/tonę
•płatność do krów – 142,5 euro/sztukę
•płatność do owiec – 30 euro/sztukę
•specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych – 60 euro/ha.
ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymogi, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

Szczegóły na stronach ARiMR