Międzynarodowa konferencja na 60-lecie

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania. Dlatego też Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową z okazji 60-lecia wydziału BIOTECHNOLOGII I HODOWLI zwierząt w Szczecinie.

Konferencja pod tytułem „Wkład nauk przyrodniczych w kreowaniu polityki zrównoważonego rozwoju gospodarki rolnej” odbędzie się w dniach 17-18 czerwca 2015 roku w  godzinach 10:00-16:00 przy ul. Słowackiego 17 w Szczecinie. Pierwszego dnia (17 czerwca) odbędzie się sesja Młodych Naukowców.

Program ramowy konferencji:

17.06.2015 r. – Sesja młodych naukowców
•    9:00 – rejestracja uczestników
•    10:00 – otwarcie sesji
•    10:10 – 10:40 – referat plenarny
•    10:40 – 12:00 prezentacja doniesień i dyskusja cz. 1
•    12:00  – 12:30 – przerwa kawowa
•    12:30 – 13:00 – referat plenarny
•    13:00  – 14:20 – prezentacja doniesień i dyskusja cz. 2
•    14:20 – 14:30 – podsumowanie i zakończenie sesji
•    15:00  – obiad

18.06.2015 r. – konferencja naukowa
•    8:30 – rejestracja Uczestników
•    10:00 – otwarcie konferencji
•    10:30 – 11:30  – uroczystości jubileuszowe (wystąpienie dziekana i zaproszonych gości)
•    11:30  – 12:00 – przerwa kawowa i zwiedzanie wystawy „W siodle do niepodległości”
•    12:00  – 13:30 – referaty plenarne:

 – prof. dr hab. Elżbieta Kalisińska  „Rtęć a środowiskowe zagrożenia zdrowia ludzi i zwierząt”
 – prof. dr hab. Jędrzej Krupiński, dr h.c.,  prof. dr hab. Eugeniusz Herbut „Rola ochrony zasobów genetycznych zwierząt w warunkach zrównoważonego rolnictwa”
 – prof. dr hab. Jan Jankowski, prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk „Uwarunkowania rozwoju produkcji zwierzęcej w Polsce i na świecie”
 – prof. dr hab. Stakh O. Vovk – Uwarunkowania rozwoju rolnictwa ekologicznego w Zachodniej Ukrainie na tle doświadczeń Polski

•    13:30 – 14:00 – prezentacja firm współpracujących z wydziałem i sponsorów konferencji
•    14:00  – 14:15 – podsumowanie i zakończenie konferencji
•    15:00 – spotkanie towarzyskie

Opłata wpisowa wynosi 200 zł (Młodzi Naukowcy 100 zł). W ramach tej wpłaty wszyscy uczestnicy mogą liczyć na: materiały konferencyjne, poczęstunek w przerwie obrad oraz spotkanie towarzyskie po konferencji.
Wszyscy zainteresowani mogą dokonywać wpłat na konto:

 02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 (Bank Zachodni WBK S.A.)
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
al. Piastów 17
70-310 Szczecin

z dopiskiem: Konferencja WBiHZ + imię i nazwisko uczestnika
UWAGA! Na decyzję o uczestnictwie i wpłaty organizator czeka tylko do 31 marca 2015 roku! Doniesienia konferencyjne o objętości do 2 stron maszynopisu, przygotowane według poniższego wzoru należy przesłać pocztą elektroniczną na adres: Malgorzata.Bakowska@zut.edu.pl do niedzieli, 15 marca 2015 roku!

Istnieje możliwość opublikowania pełnych prac w Acta Scientarum Polonorum seria Zootechnica lub Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis seria Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica, po przygotowaniu ich wg obowiązujących wymogów (6pkt/5pkt w punktacji MNiSW) http://biotechnologia.zut.edu.pl/?id_dzialu=120 lub http://www.wydawnictwo.zut.edu.pl/czasopisma/Zootechnica
Wiadomości Rolnicze Polska są patronem medialnym konferencji.

Renata Struzik, za: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny