Materiał siewny z dopłatą 2012

Już można nabywać materiał siewny objęty dopłatą w 2012 r. O dopłatę do zakupionego i zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego w terminie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r. będzie można ubiegać się od 15 stycznia do 25 czerwca 2012 r.

W powyższym terminie producenci rolni będą mogli składać wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2011 r. do 15 czerwca 2012 r.):
zbóż ozimych,
zbóż jarych,
roślin strączkowych,
ziemniaka,
mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków albo odmian gatunków objętych systemem dopłat, z wyłączeniem ziemniaka).

Od 2007 r. Agencja Rynku Rolnego prowadzi działania rekompensujące rolnikom części kosztów zakupu materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany, mające na celu zwiększenie ilości stosowanego materiału siewnego w polskich gospodarstwach. Podstawą do stworzenia powyższego systemu wsparcia był opracowany w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego”.
W 2011 r. producenci rolni mogli ubiegać się o dopłatę z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany:
– mającą charakter pomocy de minimis w rolnictwie w terminie od 15stycznia do 25 czerwca 2011 r.
– dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. w terminie 15 stycznia do 1 czerwca 2011 r.
Dopłaty skierowane były do producentów rolnych uprawiających zboża, rośliny strączkowe oraz ziemniaki. Wysokość stawki dopłaty do 1 ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany, w 2011 r. wynosi odpowiednio:
100 zł – w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych,
160 zł – w przypadku roślin strączkowych,
500 zł – w przypadku ziemniaków.
W 2011 r. odnotowano dalszy wzrost zainteresowania producentów rolnych zakupem i zużyciem do siewu lub sadzenia materiału siewnego.
Porównując początki funkcjonowania tego rodzaju systemu wsparcia, w pierwszym roku udzielania dopłat liczba złożonych wniosków oscylowała na poziomie 18,5 tys. W roku 2010 przekroczyła 60 tys. W 2011 r. liczba złożonych wniosków jest jeszcze wyższa i wynosi ok. 62,9 tys. (stan na 25.07.2011 r.) – dając ok. 4,5 % przyrost w stosunku do 2010 r.
Największe zainteresowanie uzyskaniem dopłaty od początku istnienia systemu wsparcia utrzymuje się na terenie województwa: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i dolnośląskiego. Natomiast w skali kraju najmniejszą liczbę wniosków złożono w OT ARR działających w województwie: lubuskim, świętokrzyskim i małopolskim.
Jednocześnie w stosunku do roku 2010 największy procentowy przyrost liczby złożonych wniosków zanotowano w województwach: podkarpackim, świętokrzyskim i lubelskim. Mniejsze zainteresowanie dopłatami niż w roku ubiegłym odnotowano w województwach warmińsko-mazurskim oraz kujawsko-pomorskim.
W 2011 r. udzielano dopłat do materiału siewnego dla poszkodowanych przez powódź, obsunięcie się ziemi lub huragan w 2010 r. W ramach tego rodzaju wsparcia wpłynęło 317 wniosków. W przeciwieństwie do dopłat o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie dopłaty dla powodzian cieszyły się znikomym zainteresowaniem. Wielu producentów rolnych ubiegających się o pomoc dla powodzian rezygnowało z tej formy pomocy na rzecz pomocy de minimis w rolnictwie. W związku z tym, na prośbę wnioskodawców wycofano ok. 162 wniosków. Największą liczbę beneficjentów, którzy otrzymali wsparcie z tytułu dopłat dla poszkodowanych w wyniku powodzi w 2010 r. odnotowano w województwie dolnośląskim i wielkopolskim.
Źródło: ARR