Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi

Fundacja Ziemia i Ludzie z myślą o uczniach szkół rolniczych z terenu województw: łódzkiego i świętokrzyskiego organizuje konkurs “Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.

Jego celem jest przede wszystkim podniesienie świadomości ekologicznej a w szczególności zagadnień różnorodności biologicznej na terenach wiejskich wśród Uczestników. Jak zaznaczają organizatorzy cel Konkursu zostanie zrealizowany poprzez wyłonienie najaktywniejszego Zespołu inwentaryzacyjnego, który będzie przysyłać obserwacje bogactwa bioróżnorodności i przyrody swojej okolicy.

Uczestnicy tworzą zespoły inwentaryzacyjne, zwane dalej „Zespołami” w skład których wchodzi od 2 do 5 osób. Opiekunami Uczestników i Zespołów, biorących udział w Konkursie, (zwani dalej „Opiekunami”) są nauczyciele i wychowawcy z w/w szkół. Z każdej szkoły może zgłosić się dowolna liczba Zespołów, prowadzonych przez jednego lub więcej Opiekunów. Uczestnik może być członkiem tylko jednego Zespołu. Jeden Opiekun może prowadzić jeden lub więcej Zespołów.

Zgłoszenie Szkoły, Opiekunów i Zespołów dokonuje się poprzez wysłanie podpisanego i zeskanowanego Formularza zgłoszeniowego do Konkursu “Mapa bogactwa bioróżnorodności wsi”.

Nowi Opiekunowie ze zgłoszonej szkoły mogą dołączać do konkursu przez cały czas jego trwania, poprzez dosłanie kolejnego Formularza zgłoszeniowego z podanymi danymi Opiekuna.

Na podany w zgłoszeniu adres e-mail Opiekuna przyjdą informacje pozwalające stworzyć konta Zespołów Inwentaryzacyjnych na portalu www.bogactwowsi.pl.

Zadaniem Zespołów będzie wykonywanie obserwacji przyrody w formie zdjęć przyrodniczych, opisów i relacji i umieszczanie ich wraz z lokalizacjami na mapie bioróżnorodności (gatunki roślin, zwierząt, grzybów, ciekawe zjawiska przyrodnicze, obiekty przyrody nieożywionej, zarejestrowane zmiany fenologiczne, itd.) oraz komentowanie materiałów zamieszczanych na portalu przez innych uczestników.

Wszystkie materiały będą zamieszczane na portalu projektu www.bogactwowsi.pl przez Uczestników posiadających indywidualne konto Zespołu mapującego. Przesłane materiały zostaną poddane ocenie merytorycznej i zaakceptowane bądź odrzucone przez Organizatora. Po zaakceptowaniu, materiał pojawi się na mapie bioróżnorodności. W przypadku odrzucenia materiałów, Uczestnik zostanie poinformowany o przyczynie odmowy wiadomością przesłaną drogą elektroniczną do Uczestnika oraz Opiekuna zespołu. Organizatora zastrzega sobie prawo do odrzucenia materiałów posiadających wady formalne (np. zamazany obraz, zbyt mała rozdzielczość, merytoryczne (np. niezwiązane z tematyka konkursu, błędnie oznaczony obiekt) oraz zdjęcia, które zostały zaczerpnięte ze źródeł zewnętrznych.

O zwycięstwie w konkursie decydować będą między innymi: liczba opublikowanych obserwacji na mapie bioróżnorodności portalu www.bogactwowsi.pl, aktywność zespołów, liczba komentarzy, aktywność w zadaniach tematycznych organizowanych w ramach konkursu, itp. Oprócz wartości merytorycznej przysyłanych obserwacji liczyć się będzie atrakcyjność załączonych zdjęć i pomysłowość w podejściu do tematu.

Konkurs zostanie przeprowadzony w okresie od 1.09.2016r. – 01.06.2017r. Ostateczny termin nadsyłania obserwacji upływa z dniem 01.06.2017 r. (decyduje data wpływu pracy na adres Organizatora). Obserwacje nadesłane po tym terminie nie będą brały udziału w konkursie. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.06.2017r.
Regulamin Konkursu jest dostępny w biurze Organizatora oraz na stronie internetowej projektu www.bogactwowsi.pl