Maksymalne stawki opłat za naruszenie Programu azotanowego

28 października 2019 r. w Monitorze Polskim opublikowane zostało obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wysokości maksymalnych stawek opłaty za naruszenie „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” (tzw. Programu azotanowego), obowiązującej od dnia 1 stycznia 2020 r.

– Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268, z późn. zm.) wprowadziła obowiązek opracowania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, który wdraża się na obszarze całego kraju. Program działań są obowiązane stosować podmioty prowadzące produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy. Kontroli stosowania Programu działań przez te podmioty dokonują właściwe organy Inspekcji Ochrony Środowiska – informuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Zgodnie z ustawą – Prawo wodne właściwy organ Inspekcji Ochrony Środowiska, na podstawie wyników kontroli, w zależności od zakresu i stopnia naruszenia, wydaje z urzędu decyzję, w której może nakazać usunięcie w określonym terminie nieprawidłowości stwierdzonych w trakcie kontroli lub ustalić obowiązek uiszczenia opłaty oraz jej wysokość.

Źródło: MGMiŻŚ

Opracował: Samuel Skrzysz