Mlody rolnik

Od dziś (25.03.) rolnicy, którzy nie ukończyli 40 roku życia i po raz pierwszy rozpoczynają samodzielne prowadzenie gospodarstwa, mogą składać wnioski o przyznanie premii” w wysokości 50 tys. zł. Pieniądze będą przyznawane w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”, który został ujęty w PROW 2007-13. W tym roku na wsparcie dla “młodych rolników” przeznaczono łącznie 291,7 mln zł. Agencja planuje przyjąć prawie 6 tys. wniosków. N”

Pieniądze te zostały podzielone w ramach tzw. kopert wojewódzkich. Według tego podziały najwięcej wniosków będą mogły przyjąć woj.: mazowieckie (977), wielkopolskie (744) i lubelskie (659). Najmniej: lubuskie (112), śląskie (146) oraz opolskie (146). Jednym z głównych warunków, jakie muszą spełnić wnioskujący o uzyskania premii” jest posiadanie odpowiedniego rolniczego przygotowania zawodowego. Zgodnie z przepisami może to być wykształcenie rolnicze (zawodowe, średnie, wyższe) lub podstawowe, zawodowe inne niż rolnicze i pięcioletni staż pracy w rolnictwie. W przypadku gdy osoba taka posiada inne wykształcenie o profilu innym niż rolnicze będzie musiała wykazać trzy letni staż pracy w rolnictwie, bądź zobowiązać się do uzupełnienia brakującego wykształcenia w ciągu trzech lat od otrzymania decyzji o przyznaniu pomocy.

Ponadto “premia” przyznawana będzie osobom, które wejdą w posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż średnia w województwie, w którym położone jest gospodarstwo oraz nie większej niż 300 ha. W przypadku, gdy średnia w województwie, w którym położone jest gospodarstwo jest mniejsza niż średnia w kraju, minimalna powierzchnia użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa nie może być mniejsza niż średnia w kraju. Oznacza to, że w przypadku województw: lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego oraz świętokrzyskiego obowiązuje średnia krajowa, czyli 10,02 ha. W pozostałych – obowiązują średnie wojewódzkie.
Beneficjent przez 5 lat od dnia wypłaty pomocy powinien samodzielnie prowadzić gospodarstwo rolne, na które przyznano pomoc oraz realizować założenia biznesplanu, który dołączył do wniosku.

ARiMR zwraca się do osób, które będą ubiegać się o pomoc finansową z działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” o wypełnianie wniosków i innych druków ściśle zgodnie z załączonymi do nich szczegółowymi instrukcjami. Zmniejszy to możliwość popełnienia błędów. Aby uniknąć wzywania do złożenia wyjaśnień należy pamiętać, że w przypadku planowania zakupu maszyn rolniczych trzeba opisać ich parametry, natomiast w przypadku podjęcia zobowiązania dotyczącego uzupełnienia wykształcenia zasadnym jest dołączenie do wniosku dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje. W celu uniknięcia błędów rachunkowych, należy zwrócić szczególną uwagę na sumowanie danych liczbowych zawartych we wniosku i załącznikach.

Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija w chwili przekroczenia 120% przyznaje puli pieniędzy na dane województwo, lecz nie później niż do 31 grudnia 2009.

Opr. MS/Wrp.pl