List Otwarty do Premiera Rządu Donalda Tuska

Panie Premierze,W związku z pracami Rządu, które są aktualnie prowadzone w sprawie usuwania skutków powodzi, która dotkliwie dotknęła społeczeństwo Polski, zamieszkałe i gospodarujące w dolinach rzek, wnosimy o przeznaczenie w budżecie Państwa środków finansowych na pomoc bezpośrednią dla rolników, którzy ponieśli szkody znacznej wartości w wyniku zniszczenia upraw przez powódź.

Pomoc bezpośrednia powinna polegać na sfinansowaniu przez państwo co najmniej kosztów założenia nowych plantacji na gruntach rolnych zniszczonych przez tegoroczna powódź. Pomoc powinna być wypłacona za pośrednictwem gmin, w terminie do 20 sierpnia br. , a jej wysokość powinna być ustalona przez komisję do spraw szacowania szkód powodziowych, powołana przez Wojewodę. Pomoc powinna trafić bezpośrednio do rolników, bez pośredników, którzy dystrybuując ją będą mogli zawłaszczyć znaczna jej część.

W dotychczasowych pracach Rządu prowadzonych w sprawie naprawy szkód powodziowych i pomocy powodzianom, niewiele się mówi na temat strat w rolnictwie. Sprawa pomocy dla poszkodowanych rolników nie jest ujmowana właściwie. Rolnicy z przyczyn niezależnych od nich ponieśli ogromne straty. Zniszczone uprawy to nie tylko doraźna strata finansowa, lecz także pozbawienie perspektyw dochodu w 2010 r.
Podtopienia i zalania spowodowane zostały wskutek braku inwestycji i nadzoru nad urządzeniami wodnymi. To państwo ponosi odpowiedzialność.

Brak jest też realnej możliwości ubezpieczenia upraw od powodzi a wynika to z koncepcji ubezpieczeń rolniczych i przyjętych przez Państwo . Rolnik praktycznie nie ma możliwości zabezpieczenia i ubezpieczenia swoich upraw, ponieważ firmy ubezpieczeniowe za zgodą państwa ograniczają możliwość ubezpieczenia upraw od powodzi i suszy na terenach potencjalnie zagrożonych takimi szkodami.

W programie rządowym planowana pomoc dotyczy głównie udzielania nowych kredytów klęskowych, które niestety trzeba spłacać, a także odraczania i umarzania podatków i czynszów. Zasiłek celowy nie starczy na zaspokojenie podstawowych potrzeb rodzin rolniczych, które utraciły cały dochód. Szkody powodziowe zniszczyły strukturę gleby, a skutki tego będą odczuwalne przez szereg lat. Obecna sytuacja, która doprowadziła do pozbawienia dochodów ze sprzedaży płodów rolnych, stawia nas w dramatycznej sytuacji ekonomicznej. Od szybkich i skutecznych działań Pana Premiera zależy przetrwanie naszych gospodarstw.

W imieniu rolników ziemi głogowskiej i górowskiej
Przewodnicząca Rady Powiatowej Dolnośląskiej Izby Rolniczej Powiatu Głogowskiego
Alicja Mochol-Kędziora