Liderki wiejskich społeczności  na start

Krajową Sieć Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim  organizuje czwarta już edycje konkursu na Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim.

Konkurs jest adresowany do liderek społeczności wiejskiej (działaczek kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych, lokalnych grup działania etc.). zamieszkałych stale na terenie województwa mazowieckiego. Wymagane jest, by zgłaszana działalność była udokumentowana w postaci kronik, sprawozdań, relacji w mediach – informują organizatorzy. Termin dostarczenia zgłoszeń w Konkursie upływa w dniu 1 września 2017 r.

Komisja Konkursowa dokona oceny nadesłanych zgłoszeń w formie dwuetapowej – ocena zgłoszeń oraz prezentacja indywidualna wraz z testem wiedzy ogólnej o Mazowszu, PROW 2007-2013 i 2014-2020 oraz KSOW oraz przyzna nagrody w terminie do dnia 31 października 2017 r. Lista nagrodzonych  zostanie umieszczona na stronie internetowej www.mazovia.pl oraz mazowieckie.ksow.pl. Laureaci zostaną również poinformowani o otrzymaniu nagrody pisemnie na adres podany w zgłoszeniu konkursowym.

Zakończenie Konkursu nastąpi w terminie do dnia 29 grudnia 2017 r. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni pisemnie o miejscu i terminie uroczystości jego zakończenia. Nagrody rzeczowe zostaną przekazane w terminie do 29 grudnia 2017 roku. Łączna pula nagród  to 15.000 zł.

Źródło: KSOW