Łatwiejsze nabycie ziem przez młodego rolnika

KRIR w dniu 16 czerwca 2014 r. zwróciła się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marka Sawickiego, aby stworzyć podstawy prawne do kupna młodym rolnikom ziemi z zasobu ANR.

W obecnym stanie prawnym dotyczącym pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa z dnia 19 października 1991 r. (Dz.U.1991 Nr 107 poz. 464) Agencja Nieruchomości Rolnych, zgodnie z art. 29 pkt 3 b, może zastrzec m.in., że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju rolnego, zamierzający powiększyć gospodarstwo rodzinne, jeżeli mają oni miejsce zamieszkania w gminie, w której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu lub w gminie graniczącej z tą gminą.

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592), po wejściu w życie nowelizacji w dniu 3 grudnia 2003 r., określiła definicję rolnika indywidualnego jako osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha, posiadająca kwalifikacje rolnicze oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście gospodarstwo.

Wobec powyższych przepisów, młodzi rolnicy, którzy skorzystali z działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom” i chcą zakupić lub powiększyć swoje gospodarstwo, nie mają możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ponieważ nie spełniają wymogów określonych w definicji rolnika indywidualnego w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U.2003 Nr 64 poz. 592).

W związku z tym, Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi z wnioskiem o zainicjowanie zmian legislacyjnych mających na celu stworzenie młodym rolnikom możliwości skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, zwłaszcza wobec bardzo dużego zainteresowania, jakim cieszą się kolejne nabory wniosków w ramach działania „Ułatwianie startu młodym rolnikom”.

(Źródło: KRIR)