Kwestionują system oceny suszy rolniczej

Zachodniopomorska Izba Rolnicza w piśmie skierowanym do Ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego kwestionuje całokształt funkcjonowania systemu pomiaru suszy rolniczej i postuluje aby klęska suszy objęła swoim zasięgiem wszystkie uprawy na wszystkich kategoriach gleby w województwie.

– Poziom strat w gospodarstwach rolnych województwa zachodniopomorskiego związany z anomaliami pogodowymi, a przede wszystkim z kolejnym rokiem suszy przekracza próg do zaakceptowania. Susza w woj. zachodniopomorskim jest większa niż wskazują dotychczasowe oceny ogólnopolskich analityków a wyniki monitoringu suszy do tej poty nie odzwierciedliły rzeczywistego stanu roślin w uprawach. Fakt, że wyniki monitoringu suszy nie przedstawiają rzeczywistego stanu roślin w uprawach polowych, zaznacza także Wojewoda Zachodniopomorski w swoich pismach do MRiRW – mówi Andrzej Karbowy , prezes zarządu Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej.

Samorząd rolniczy żąda uznania całego województwa zachodniopomorskiego za dotknięte klęską suszy, szacowania start na wszystkich kategoriach glebowych, we wszystkich rodzajach upraw, bez względu na wynik monitoringu suszy IUNG w Puławach.

Aby zapobiec dalszemu spadkowi opłacalności w gospodarstwach rolnych ZIR domaga się aby w projekcie rozporządzenia z dnia 6 września 2019r w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa został wprowadzony zapis „średniej rocznej produkcji roślinnej”, co nie zaniży szkód w przypadku gospodarstw posiadających zwierzęta.

– Nieuzasadnione jest działanie eliminowania produkcji zwierzęcej, argumentowane dodatkowymi dochodami, ponieważ to właśnie ci rolnicy ponoszą podwójne koszty, tym samym grozi to likwidacją produkcji zwierzęcej. Oczekujemy również wymiany stacji meteorologicznych w całym województwie oraz budowy nowych stacji w gminach i powiatach, gdzie jest ich brak do rzetelnego monitorowania zasobu wody w glebie (w kraju jest 21 stacji monitorujących wilgotność gleby) – dodaje Andrzej Karbowy.

Źródło: ZIR

Opracował: Krzesimir Drozd