Kupno i sprzedaż kwot mlecznych tylko do 29 lutego

Jeżeli producent mleka nie zamierza wykorzystywać w całości lub w części swojej indywidualnej ilości referencyjnej, to może ją sprzedać. Agencja Rynku Rolnego przypomina, że 29 lutego 2008 roku upływa termin składnia wniosków od producentów mleka o zatwierdzenie umowy sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej (IIR) w roku kwotowym 2007/2008. N

Jeżeli producent rolny nie posiada w ogóle IIR lub uważa, że ma jej za mało, wówczas może ją kupić od innego producenta.
Przy zawieraniu umowy sprzedaży IIR należy pamiętać, że:
•Sprzedać można tylko niewykorzystaną w danym roku kwotowym IIR lub jej część.
•Umowa sprzedaży IIR może być zawarta wyłącznie między producentami posiadającymi gospodarstwa rolne na terenie działania tego samego oddziału terenowego ARR (tego samego województwa).
•Umowa sprzedaży IIR musi być zawarta w formie pisemnej i podpisana przez obie strony (sprzedającego i kupującego).
•Wniosek o zatwierdzenie umowy sprzedaży IIR składa się od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego.
•W przypadku sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej, 5% IIR stanowiącej przedmiot umowy przechodzi do krajowej rezerwy.

W przypadku sprzedaży IIR dla dostawcy hurtowego, sprzedający musi – w terminie 3 dni od dnia zawarcia umowy – przedstawić jej kopię w podmiocie skupującym, aby uzyskać potwierdzenie stopnia wykorzystania IIR. Podmiot skupujący potwierdza stopień wykorzystania IIR we Wniosku o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do IIR (na formularzu ARR). Wypełniony wniosek wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy) sprzedający składa osobiście lub przesyła listem poleconym do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby) w terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego danego roku kwotowego.

W przypadku sprzedaży IIR dla dostawcy bezpośredniego, sprzedający – niezwłocznie po zawarciu umowy – składa osobiście lub przesyła listem poleconym do OT ARR (właściwego dla swojego miejsca zamieszkania albo siedziby), w terminie od 1 sierpnia do ostatniego dnia lutego dane go roku kwotowego, wypełniony Wniosek o zatwierdzenie umowy zbycia prawa do IIR (na formularzu ARR) wraz z kopią zawartej umowy oraz dokumentami potwierdzającymi posiadanie gospodarstwa rolnego (przez obie strony umowy).

Producent, który sprzeda swoją indywidualną ilość referencyjną lub jej część, nie będzie mógł otrzymać IIR z krajowej rezerwy przez 5 lat.Formularz wniosku o zatwierdzenie umowy sprzedaży indywidualnej ilości referencyjnej dostępny jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl w zakładce Kwotowanie produkcji mleka – Formularze”.

Telefoniczny Punkt Informacyjny ARR udziela informacji pod numerem (022) 661-72-72 – wszystkim beneficjentom zainteresowanym problematyką związaną z kwotowaniem produkcji mleka. Czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00. Konsultantom TPI można również zadawać pytania dotyczące mechanizmów WPR administrowanych przez ARR drogą elektroniczną, korespondencję należy kierować pod adres tpi@arr.gov.pl

opr. MS
Wrp.pl
źródło: ARR