Kryteria wyboru w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało kryteria wyboru decydujące o kolejności przyznawania pomocy w ramach działania Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.”

Pomoc w ramach działania Ułatwianie…” przyznawana będzie poszczególnym wnioskodawcom w ramach dostępnych środków finansowych, w kolejności wynikającej z uzyskanej liczby punktów, przyznawanych według następujących kryteriów:
1. Powierzchnia użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie (5-16 pkt) – najwyższą liczbę punktów otrzymają wnioskodawcy, którzy utworzą gospodarstwa o największym areale użytków rolnych,
2. Kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy (1-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają wnioskodawcy posiadający wykształcenie rolnicze na poziomie wyższym,
3. Stopa bezrobocia w powiecie, w którym położone jest gospodarstwo (0-5 pkt) – najwyższą liczbę punktów uzyskają wnioskodawcy przejmujący gospodarstwa w powiecie, w którym bezrobocie jest najwyższe w danym województwie.
W przypadku wnioskodawców, którzy uzyskają taką samą liczbę punktów, o kolejności przyznania pomocy zdecyduje powierzchnia użytków rolnych w tworzonym gospodarstwie, przy czym preferowana będzie większa liczba UR.
Spośród wnioskodawców, którzy uzyskają jednakową liczbę punktów i wskazali we wniosku o przyznanie pomocy gospodarstwa o identycznej powierzchni użytków rolnych, o kolejności przyznania wsparcia zdecyduje data złożenia poprawnego i kompletnego wniosku.
Zasady ustalania kolejności przysługiwania pomocy zostaną określone w przepisach regulujących warunki i tryb przyznawania wsparcia w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” i będą miały zastosowanie począwszy od tegorocznego naboru wniosków o przyznanie pomocy. Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania “Ułatwianie startu młodym rolnikom” objętego PROW 2007-2013 zostanie niebawem udostępniony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.