KRUS wysyła PITy… i co dalej?

Rencisto, emerycie! Do końca lutego bieżącego roku KRUS powinien przygotować i przekazać Ci odpowiedni formularz PIT. Sprawdź, czy powinieneś samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe w urzędzie skarbowym, czy KRUS zrobi to za Ciebie!

W związku z tym, że Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego co miesiąc potrąca zaliczki na podatek dochodowy w kwocie równej 18% dochodu uzyskanego przez emeryta lub rencistę w danym miesiącu (jeżeli dochód z emerytury lub renty rolniczej uzyskanej od początku roku nie przekroczył kwoty 85 528 zł) minus kwota 46 zł 33 gr (tzw. ulga w zaliczce), po upływie roku podatkowego, KRUS musi przygotować i przekazać stosowny formularz PIT do końca lutego następnego roku. Z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2014 r. zwolnieni są ci emeryci i renciści, których roczny przychód podlegający opodatkowaniu (ze wszystkich źródeł) nie przekroczył kwoty 3.091 zł.

Dlatego też, do 28 lutego 2015 r. KRUS przekaże wszystkim emerytom i rencistom formularz PIT-40A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy) lub PIT-11A (informację o dochodach uzyskanych od organu rentowego). Jednocześnie KRUS przekaże do urzędu skarbowego właściwego wg miejsca zamieszkania emeryta lub rencisty dane podatkowe zawarte w formularzach PIT, a w przypadku osób mieszkających za granicą – do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych.
Jeżeli emeryt/rencista nie miał żadnego innego przychodu, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (dochód z gospodarstwa rolnego nie wchodzi do tego przychodu), to taki świadczeniobiorca nie ma obowiązku składania w urzędzie skarbowym dodatkowego zeznania podatkowego. Podatek obliczony przez KRUS będzie podatkiem należnym emeryta/rencisty za rok 2014.

Jeżeli jednak stwierdzą Państwo, że bardziej korzystne będzie dla Państwa rozliczenie się z małżonkiem lub dzieckiem (w przypadku osób samotnych), można samodzielnie złożyć zeznanie w Urzędzie Skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT-37 do 30 kwietnia 2015 roku. W zeznaniu tym należy uwzględnić przychód osiągnięty w 2014 r. z tytułu pobierania emerytury/renty rolniczej z KRUS.

Zeznania w urzędzie skarbowym składają również emeryci /renciści, którzy:
– chcą skorzystać z ulg podatkowych określonych w ustawie (np. z tytułu wychowywania dzieci, z tytułu poniesienia wydatków na cele rehabilitacyjne, z tytułu dokonania darowizny pieniężnej na rzecz organizacji pożytku publicznego) lub
– chcą wnioskować o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Trzeba jednak pamiętać, że KRUS nie rozliczy podatku dochodowego emeryta/rencisty za 2014 r. m.in., gdy:
1) w ciągu 2014 r. emeryturę lub rentę wypłacała więcej niż jedna jednostka organizacyjna KRUS (np. emeryt/rencista zmienił miejsce zamieszkania i wypłatę emerytury/renty podjęła inna jednostka organizacyjna KRUS),
2) emeryturę lub rentę wypłacała jednostka organizacyjna KRUS, a następnie jednostka organizacyjna ZUS lub odwrotnie,
3) Kasa realizowała w danym roku podatkowym ulgę podatkową udzieloną przez urząd skarbowy,
4) Kasa obniżała wysokość miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy w związku ze złożonym przez emeryta lub rencistę oświadczeniem o wspólnym opodatkowaniu dochodów z małżonkiem lub w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci (chyba, że takie oświadczenie emeryt lub rencista wycofał w 2014 r.).
W którejkolwiek z powyższych sytuacji, KRUS ma obowiązek jedynie przekazania formularza PIT-11A, W takim przypadku stosowne zeznanie należy złożyć w urzędzie skarbowym (na formularzu PIT-36 lub PIT-37)samodzielnie do 30 kwietnia 2015 roku.
Renata Struzik, źródło: KRUS