KRUS informuje – waloryzacja rolniczych rent i emerytur

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od dnia 1 marca 2020 r. kwoty świadczeń emerytalno-rentowych przysługujących do 29 lutego 2020 r. podlegają podwyższeniu wskaźnikiem waloryzacyjnym wynikającym z ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wynoszącym 103,56%, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

Kwota rolniczej emerytury podstawowej od dnia 1 marca 2020 r. wynosi 972 zł 40 gr (wzrost o 3,56%).

Waloryzacja emerytur i rent rolniczych od 1 marca 2020 r. polega na przemnożeniu kwoty emerytury podstawowej wynoszącej 972 zł 40 gr przez wskaźnik wymiaru ustalony indywidualnie dla każdego świadczenia, nie mniej niż o kwotę 70 zł.

W taki sposób od dnia 1 marca 2020 r. zostaną podwyższone (zwaloryzowane) wszystkie emerytury i renty rolnicze wypłacane na dzień 29 lutego 2020 r. Jeżeli w wyniku podwyżki (waloryzacji) świadczenie jest niższe od kwoty najniższej emerytury pracowniczej (od 1 marca 2019 r. 1.200,00 zł) – Kasa podwyższy je z urzędu do kwoty 1.200,00 zł.

Do 1.200,00 zł nie zostaną podwyższone:

a) emerytury przyznane na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy o ubezpieczeniu społecznym         rolników (tzw. wcześniejsze emerytury rolnicze),

b) świadczenia, których wypłata została zawieszona stosownie do art. 28 lub 34 ustawy o       ubezpieczeniu społecznym rolników, tj. w związku z prowadzeniem działalności rolniczej       lub osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia,

c) emerytura i renta z ubezpieczenia pobierane w zbiegu z emeryturą lub rentą z innego         ubezpieczenia społecznego, jeżeli suma tych świadczeń przekracza kwotę najniższej           emerytury pracowniczej (dotyczy również pobierania jednocześnie emerytur z ZUS i           KRUS), z wyjątkiem renty rodzinnej wypłacanej w zbiegu z rentą socjalną,

d) emerytury i renty wypłacane w wysokości pro-rata.

Od dnia 1 marca 2020 r. – do kwoty 1.200,00 zł – wzrasta kwota rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Od dnia 1 marca 2020 r. ponownemu obliczeniu z urzędu ulegają świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Łączna kwota świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych wraz z kwotą wypłacaną przez zagraniczne instytucje właściwe do spraw emerytalno-rentowych wraz ze świadczeniem uzupełniającym nie może przekroczyć kwoty 1.700,00 zł miesięcznie.

Od 1 marca 2020 r. wzrastają również kwoty dodatków/świadczeń przysługujących do emerytur oraz rent i wyniosą:

• dodatek pielęgnacyjny – 229 zł 91 gr,
• dodatek dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do              samodzielnej egzystencji – 344 zł 87 gr,
• dodatek kombatancki – 229 zł 91 gr,
• dodatek za tajne nauczanie – 229 zł 91 gr,
• dodatek kompensacyjny – 34 zł 49 gr,
• dodatek dla sieroty zupełnej – 432 zł 12 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące byłym żołnierzom górnikom – 229 zł 91 gr,
• świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz      osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – max 229 zł 91 gr,
• dodatek pieniężny dla inwalidy wojennego – 880 zł 26 gr.

– Do każdego emeryta i rencisty Kasa prześle decyzję o nowej kwocie emerytury, renty lub rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego. Przewiduje się, że waloryzacją emerytur i rent od 1 marca 2020 r. objętych zostanie około 1,10 mln emerytów i rencistów – informuje KRUS.

Źródło: KRUS

Opracował: Samuel Skrzysz