Mniej krów, więcej cieląt

Według  analityków Głównego Urzędu Statystycznego  pogłowie bydła w czerwcu 2016 r. liczyło 5 938,7 tys. sztuk, wskazując nieznaczny spadek w skali roku o 0,4%. Zmniejszenie liczebności stada bydła ogółem wynikało ze spadku pogłowia bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat o 4,6%, w tym pogłowia krów o 4,6%.

W czerwcu 2016 r. pogłowie bydła wynosiło 5 938,7 tys. sztuk i było o 22,0 tys. sztuk (o 0,4%) niższe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2015 r.- wyższe o 176,2 tys. sztuk (3,1%).

W porównaniu z czerwcem ubiegłego roku wzrosło pogłowie cieląt poniżej 1 roku o 3,6% do poziomu 1 728,1 tys. sztuk, natomiast w stosunku do grudnia 2015 r. odnotowano wzrost o 6,9%. Stado młodego bydła w wieku 1-2 lat również powiększyło się, w stosunku do poprzedniego roku o 3,1%, a w porównaniu do grudnia ubiegłego roku o 2,9% i osiągnęło poziom 1 575,8 tys. Pogłowie krów zmniejszyło się w porównaniu z czerwcem 2015 r. o 112,5 tys. sztuk (o 4,6%) do poziomu 2 332,0 tys. sztuk, a w porównaniu do grudnia było wyższe o 29,2 tys. sztuk (o 1,3%).

W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2015 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt (o 1,1 p. proc.) i młodego bydła w wieku 1-2 lat (o 0,9 p. proc.), a zmalał udział pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (o 0,3 p. proc.) i pogłowia krów (o 1,7 p. proc.). Odnotowany w czerwcowym badaniu wzrost pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat, wskazuje na utrzymujące się zainteresowanie hodowlą bydła opasowego. Średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 6 miesięcy wynosiła 5,94 zł/kg i była wyższa o 3% od notowanej w analogicznym okresie 2015 r. Przeciętna cena skupu mleka za 6 miesięcy 2016 r. (104,79 zł za 100 l) była o 10,3% niższa od rejestrowanej w analogicznym okresie 2015 roku – informuje Artur Satora, rzecznik prasowy prezesa GUS.

Źródło: GUS