KRIR wyegzekwuje od Rady Ministrów konkretne działania?

Krajowa Rada Izb Rolniczych oficjalnie już domaga się od Rady Ministrów podjęcia konkretnych działań w celu poprawy sytuacji w branży rolniczej. KRIR podjęła już w tej kwestii uchwałę.

Z końcem stycznia Krajowa Rada Izb Rolniczych podjęła uchwałę, w której stwierdza konieczność podjęcia działań przez Radę Ministrów w sprawie trudnej sytuacji w rolnictwie, a wręcz się jej domaga. Co, według KRIR Rada Ministrów powinna zrobić? W załączniku do uchwały wymienione zostały w punktach kolejne działania. I tak:

 • Należy zintensyfikować prace na forum UE, aby:
  – uzyskać zgodę na przeznaczenie w budżecie rekompensat finansowych dla rolników, którzy ucierpieli wskutek embarga rosyjskiego,
  – uzyskać większe środki na skuteczne przeprowadzenie programu bioasekuracji w Polsce,
  – uruchomić mechanizmy interwencyjne na rynku wieprzowiny oraz mleka,
   
 • Uzyskać zgodę UE na dokonanie zmiany przelicznika referencyjnej zawartości tłuszczu w sektorze mleka,
  – uzyskać zgodę UE na rozłożenie kary za przekroczenie kwoty mlecznej na raty, bez dodatkowych kosztów dla rolników,

  Doprowadzić do jak najszybszego uwolnienia Polski od wirusa ASF oraz zredukowania skutków ekonomicznych dla producentów trzody chlewnej, poprzez:
  – znaczne zmniejszenie populacji dzików,
  – natychmiastowy wykup trzody w gospodarstwach województwa podlaskiego (strefa zagrożona) niespełniających zasad programu bioasekuracji i natychmiastowej wypłaty odszkodowań za wygaszenie produkcji za trzy lata,
   

 • Uporządkować poprzez regulacje prawne obrót warchlakami łącznie z systemem nakładczym (zakłady mięsne poprzez system nakładczy powodują zmniejszenie produkcji wieprzowiny z gospodarstw rodzinnych, gdyż stosują nieuczciwe praktyki rozliczając swoje tuczniki z systemu nakładczego po kosztach produkcji czyli prawie 100% większych niż płacą rolnikom, przez co średnia cena skupu (w statystykach) jest znacznie zawyżona), poprzez:
  – wprowadzenie obowiązku, aby każde przedsiębiorstwo produkujące w systemie nakładczym zgłaszało do rejestru stada pod własnym numerem, a nie pod numerem rolnika,
  – uruchomienie służb weterynaryjnych w celu przeprowadzenia pełnej kontroli weterynaryjnej importowanych prosiąt i warchlaków,
  – wyjaśnienie przyczyn różnic w cenach (czy nie są dumpingowane?) wieprzowiny niemieckiej, czy duńskiej na giełdach w UE, a cenach półtusz importowanych do Polski
   
 • Wprowadzić regulacje prawne, które zobligowałyby zakłady przetwórcze i skupowe do kontraktacji
 • Zakończyć wieloletnie prace i uchwalić przepisy dotyczące umożliwienia sprzedaży bezpośredniej przetworzonych produktów z własnego gospodarstwa, w tym wyrobów mięsnych
 • Uruchomić w PROW 2014-2020 środki na tzw. „małe przetwórstwo” oraz „małe lokalne rzeźnie”

Pozostaje nam tylko czekać na reakcję Rady Ministrów…

Renata Struzik, źródło: KRIR